تبلیغات
شهدای شرق کارون

شهدای شرق کارون
 
یادمان شهدای گمنام مارد
اینجا بقیع نیست ...
قبور 9 شهید گمنام  در منطقه (مارد) 17 کیلومتری آبادان (این مطلب تابت است)


طبقه بندی: آلبوم عکس یادمان شهداء شرق کارون (مارد)، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 12 آبان 1391 توسط . مارد

شهدای استان سیستان و بلوچستان

تعداد 817

 

ترورهای منافقین

حسینی طباطبایی(حجت الاسلام) - سیدمحمدتقی    خمر - حسین         گلدوی - محمد

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - عباس     آبروق - محمدرضا   آتون - ابراهیم        احسان فر - حمیدرضا

احمد - سلطان علی احمدی بولاغی - غلام          اخلاقی - سبیل      آخوندی - علی رضا

آخوندی - حبیب الله             آذریان - رمضان      آذریان - حسن        آذریان - محمد

ارباب رشید - غلام حسین       اربابی - مرادبخش   اربابی - علی رضا    اربابی - عبدالحسین

اربابی - علی رضا    ارجمندی - محمدعلی           اردونی - احمد        ارقون - غلام رضا

اسکندری - احمدعلی            اشترک - محمد      آشوغ - سلطان علی اصغری - عباس

آغاز - احمد           افرازه - احمد         آفرنگار - غلام علی آفرنگار - مزار

آقایی - عباس علی   آقایی زوری - غلام اکبری - صادق علی اکبری - غلام رضا

اکبریان - حسین      امام بخش ثانی - حسین علی   امام دوست - حسن امرودی - حسین

امیرمعّز - احمدرضا   امیری - علی رضا    امیری - حمیدرضا    امینی - رضا

انت - محمد          آهنگر - محمدحسن آهنگر - حسین علی اوکاتی - صفر

اوکاتی - دادخدا       ایرندگانی - الله بخش            بادآورده دهمرده - رسول         باقری - حیدر

باقری - عبدالحسین بامری - حسن        بامری - محمود      بامری - رحمان

بامری - باران         بامری - رحمت الله بامری - نبی بخش بچاری - محمدرضا

بخش ارژنگ - کریم             برات پورمقدم - علی رضا        برازنده - علی رضا   برازنده - مجید

براهوئی - خدابخش براهویی - حسین علی            براهویی - برات       براهویی - بهروز

براهویی نوری - صفر             برخوردار - منصور    بردبار - خدابخش    برزگرمقدم - محمدرضا

برفی - غلام علی    بزی - حمیدرضا      بزی - رحمان         بزی - عباس

بزی الری - عیسی   بزی نظام خواه - ناصر           بشارتی - مرتضی     بلیده - احمد

بمپوری - مهیم       بندانی - حسین       بهشتی - یاسر        بهمنی - فرامرز

بهمنی - محمد       بوربوری - علی رضا بولاغی - محمد      بولاقی - عباس

بیانی - محمدکاظم   بیدار - علی           پارسا - محمد         پارسا - علی

پارسائیان - علی رضا             پارسی مود - جواد    پاسبان - احمد        پاکیزه - غلام حسین

پایدار - خانجان       پتیره - علی رضا     پرکاله - محمدرضا   پروانیا - عباس

پرورش - علی بخش             پهلوان شهری - محمد           پودینه - حبیب الله   پودینه - اسماعیل

پودینه - موسی       پودینه - محمد       پودینه - غلام رضا   پودینه - مزار

پودینه - محمدعلی   پورجوادیان - غلام رضا          پورعلی آبادی - بدیل            پیری - صفرعلی

پیری - سلطان        پیشداد - غلام رضا   پیکانی ثانی - بهمن تجلیلی - حسین

ترنج - نظر            تواضع - مسعود       توحیدی نیا - سلطان             تیرافکن - غلام رضا

تیموری - عیدو       ثانی حیدری - حسین علی      جباری ده ارباب - علی رضا     جر - عبدالرحمن

جعفری - محمدمهدی           جعفری - محمدعلی             جعفری - ابوالقاسم   جعفری - حسن

جعفری - احمد       جمال زائی - غلام علی          جمال زهی - عبدالرحیم          جنابادی - بدیل

جنگی زهی - محمدعلی         جهان تیغ - حسین   جهان تیغ - صفر     جهان تیغ - برات

جهان تیغ - محمدامیر           جهان تیغ - حسن    جهان زاده - حسن   جهانتیغ - غلام رضا

جهانی - نظر         جوزاک - حبیب الرحمن         جولادی - غلام علی             چاری علی آبادی - محمود

چاکری - ملک       چندانی - شیخ محمد            چیت بند - عیسی    چیت بندی - عباس علی

حاتمی زارع - رمضان            حاج حسینی - علی اکبر         حاج حسینی - مصیب            حبیبی - موسی

حدادی - غلام       حسابی مقدم - حمیدرضا        حسابی مقدم - ناصر             حسن زهی - عبدالرحمن

حسن زهی - حبیب الله          حسن نژاد - یوسف   حسنی - عباس علی             حسین زاده - محمدرضا

حسین زاده - حیدر   حسینی - علی رضا   حنیفه سیستانی - محمد         خارکوهی - علی رضا

خاک سفیدی - نورالدین         خاکسار - حسن      خانیار - احمد         خدری - عیسی

خدری - جمعه       خدری - دوست علی             خدری - غلام حسین            خراشادی زاده - غلام علی

خردمند - مسعود     خزائی - مهدی       خسروپرست - حسن خسروی - رحمت الله

خسروی - بهمن      خسروی - حبیب الله             خسروی - برات علی             خلیلی - موسی

خمر - احمدعلی      خمر - محمدعلی     خمر - محمدحسن   خمر - علی

خمر - عباس         خمری - عباس علی             خندان بارانی - نادر خندان بارانی - حبیب الله

خواجه داد - رسول   خواجه دادمهماندوست - محمود             خورشیدبند - رحمت             خوشایند - حبیب الله

خوشدل هاشمی - محمدحسین خیاطی - علی رضا   خیرکوه - عبدالمجید             دادفر - احمدرضا

دامن سبز - علی      درود - ثناءالله        دژکام - محمدرحیم دشتی - محمدتقی

دشتی - رضا          دشتی - علی رضا    ده شیبی - حمیدرضا             دهقان - حسن

دهمرده - محمود     دهمرده - محمدعلی             دهمرده - غلام رضا دولتی مقدم - ابراهیم

دیدور - فضل الله    دیربازدلارامی - قربان            رئوفی - بورمحمد    راحتی - عیسی

راستگو - رضا         راشکی - شیرعلی    راه انجام - علی      راهدار - پرویز

راهداری - قدیر       رحیمی - حبیب الله رخشانی - خان محمد            رستگارکیخاژاله - ابراهیم

رضایی - عزیزالله     رضایی - محمود      رهبر - غلام          روحانی نیا - عبدالمجید

روستاخیز - باب الدین            ریگی - رحمت الله   ریگی - محمدایوب   ریگی نژاد - علی

زاده شکاری - محمد             زارعی - غلام رضا   زاهدی - خداداد      زاهدی شهرکی - عباس علی

زراعتگر - عباس علی            زرگران - رضا         زرگران - احمدعلی   زرگری - عباس علی

زنجیریان - محمدعلی           زهکنی - موسی      زور - عباس علی     زورقی - غلام رضا

زوری - علی          زوری - ابراهیم       زیرکاری - ابراهیم    ژانوری - عباس علی

ژیانی - نادرعلی      سارانی - محمدامیر   سارانی - خدابخش   سارانی - موسی

سارانی دوستی - محب علی     سالارزهی - محمد   سالارنیا - محمد      سالاری - مصدق

سالاری - حسن      سبزکار - محمدرضا سپاهی - عیسی      سپاهی - محمدامین

ستوده - خلیل احمد سجادی - سیداحمد سرابندی - نادر       سراوانی - احمد

سراوانی - حسین علی            سرحدی - ابراهیم    سرحدی سیاهمردی - اسماعیل سردشتی - عبدالرضا

سرگزی - محمد      سرگزی - محمود     سرگزی - غلام علی             سرگزی - قربان علی

سرگزی - محمدرضا سرگزی - حسن علی             سرگزی - موسی      سرگلزائی - محمدرضا

سرگلزائی نظامی - حسن         سرگلزایی - حسین    سرگلزایی - برات علی            سرگلزایی - حسین علی

سرگلزایی - غلام حسین         سرگلزایی شریف - محمد         سرورمقدم - ابراهیم سعیدی شاهرودی - محمدرضا

سعیدی نسب - محمود          سلیمانی - علی رضا سمیعی - رضا        سنجرانی - محمود

سنچولی - یوسف     سنچولی - شریف     سنگبری - علی اکبر             سوداگر - اسحاق

سیاسر - احمد         سیاسرجهانتیغ - مجید           شادنوش - حسن     شبرنگی - عبدالحسین

شفیعی سیاسر - شهاب           شکوری - احمدرضا شکوری - علی رضا شمسی - حسین

شهدادی - حبیب الله             شهدادی - محمود    شهرکی - غلام رضا             شهرکی - شریف

شهرکی - غلام حسین           شهرکی - محمدعلی             شهرکی - حسن      شهریاری - غلام حسین

شهریاری - قاسم     شهریاری - لال محمد           شهریاری - جمشید   شهریاری - حسین علی

شهلی بر - لال بخش            شیبانی - عبدالله      شیبانی فر - خان علی            شیخ - عباس علی

شیخ ویسی - غدیر   شیخ ویسی - محمودرضا         شیخ ویسی - غلام حسین       شیخی زاده - جان علی

شیخی ستوده - غلام رضا       شیرازی - عبدالله     شیردل کیخا - حسین            شیرزائی پور - محمدحسین

شیرزهی - شیرمحمد             شیرکوهی - غفور     شیری - غلام رضا   صاحبی - علی

صادقی بنجار - حسین علی     صباغی - خداداد      صباغی - حسین      صبوری - محمد

صفری - محمد       صفری - موسی       صمدزاده - محمدرضا            صوفی - حسین

صوفی - غلام رضا   صوفی - عباس       صوفی - حسین علی             صوفی غمگین - محمدحسن

صوفی کرباسکی - محمد        صیاداربابی - غلام   صیادی - نوروز       صیادی - عباس

صیادی - احمد       صیادی - رضا        صیادی - محمد      ضابطی - محمدعلی

ضامن - حسین       ضحاکی - مهدی     طاهری جمالی - حسین          طباطبایی - محمدحسین

طباطبایی - محمدعلی           عادی - محمدرضا    عارفی - محمدامین عالی - حسین علی

عالی - ابراهیم        عالی - رضا           عالی - حسین        عالی مقام - محمدرضا

عبداللهی - خدابخش             عبدی - حسین علی             عرب مؤذن - محمدعلی         عربشاهی - محمود

عرفانی - محمدحسین           عزیزی - محمدرضا عسگری - حیدر      عسگری - رحمت الله

عسگری - عیسی     علی احمدی - غلام رضا        علیخانی - محمود    علیدادی - غلام رضا

عودی - اسماعیل     غفران - محمد       غفران عدد - عبدالله             غلامی - محمدعلی

غلامیان - نورالله     غلامیان - محمود    فاضلی - دادخدا       فتحی - غلام علی

فخیره - قوس الدین فدایی - علی رضا     فکری ریحانی - علی            فنودی - علی

فولادی - خوبیار      فولادی - رضا        قائمی - اسحق       قائنی حصاریه - مهدی

قادری - غلام علی   قادری - غلام حسین            قاسمی - محمدحسین            قربانی - محمد

قربانی منفرد - محمودرضا       قهری - محسن      قهقایی - امید         قوچی - نظرعلی

کاظمی - حسین      کاظمی - علی رضا   کدخدایی - غلام رضا            کردی نژاد - حسین

کریمی - عصا        کشته گر - غلام     کفاش - غلام علی   کلانتری - غلام رضا

کمالی - محمد       کمالی - محمدعلی   کندری - رضا        کهرازی - محمدرسول

کول - محسن        کوهکن - حسین علی            کیانی - حسین       کیانیان - عبدالرضا

کیخا - حبیب الله    کیخا - غلام علی    کیخا - علی رضا     کیخا - محمدرضا

کیخا - غلام         کیخا - علی          کیخا - برات          کیخا - موسی

کیخا - عباس        کیخا - غلام رضا    کیخا - احمد          کیخا - رضا

کیخا - محمدعلی    کیخائی - مجید      کیخاپلاسی - ملنگ             کیخاجوان - محمد

کیخایی - احمد       گرگ - غلام حسین             گرگ - محمد        گرگ - عباس

گرگیج - عبدالمجید گلزاری - عباس      گلشنی - حبیب الله گلوی - موسی

گلوی جمال آبادی - غلام عباس            گلوی میش مست - حسین      گیاهی - حمیدرضا    گیوه پوش - موسی

لاری پیری - خالقداد             لالی - غلام رضا     لشکری - سیدضیاء   مارندگانی - محمدانور

مالکی - علی رضا    مبارکی - محمد      محبی - محمدرضا   محمدان - عباس علی

محمدی - محمدرضا             محمدی - عباس     محمدی تخت شاه - محمد     محمدی زابل - حاجی  
شهید- علیرضا -میرزنده

بقیه در ادامه مطلب.....ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای سیستان و بلوچستان، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 تیر 1392 توسط . مارد
 

شهدای استان فارس

تعداد 818 

تا بهمن 57

خوش تقاضا - عبدالرحیم         شرافت - محمد       صاحب اختیاری - غلام حسین صمیمی - عبدالکریم

قاسمی - عبدالله      کریمی - عباس       کیامرثی - حسین     مؤذنی - اسماعیل

محمدی - غلام حسین

ترورهای منافقین

پوردلیر - محمدحسین            حیدری - عباس      دانشجو(حجت السلام) - عبدالرحیم         دستغیب شیرازی(آیت الله) - سیدعبدالحسین

رودکی - بیژن        زمانی - معصومه     سلیمی جهرمی - علی اکبر      فقیهی - سیدابراهیم

فقیهی(حجت الاسلام) - احمد فیروزی - مهدی     لشکری - نصیب الله             معتمدی - غلام علی

ملاشفیع - حیدرعلی

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - غلام رضا            ابراهیمی - هادی     ابراهیمی - غلام عباس          ابراهیمی - علی

ابراهیمی - حسن     ابراهیمی - ابراهیم    ابراهیمی - احمد      ابراهیمی - حسین

ابراهیمی - رستم     ابراهیمی شیراز ی فرد - محمد آبستان - اکبر         ابوالاحراری - حمیدرضا

ابوذر - جعفر          ابوطالبی - عبدالمجید            ابولی - عبدالحمید    آبیاری فرد - عبدالکریم

ابیوردی - حمیدرضا اتحادی - علی اصغر اثری نژاد - محمد    احمدپور - حبیب الله

احمدی - قاسم       احمدی - فرج الله    احمدی - ابراهیم     احمدی - محمود

احمدی - الیاس       احمدی - عباس      احمدی - حسین      احمدی - قربان علی

احمدی - علی        اخلاقی - سید هادی             ارجمندی - بهرام     ارم - خدارحم

ارمغانی - دلاور       ارمکان - شعبان      آزادی - حیات الله    آزادی خواهان - عبدالمجید

استواری - خان میرزا             اسدپور - قنبر         اسدی - اسدقلی      اسدی - بهنام

اسدی - محمود       اسدی - احمد         اسدی - احمد         اسکندری - اسماعیل

اسکندری - حسن    اسلامی (آریا نژاد) - حسین      اسلامی فرد - غلام حسین      اسلامی نسب - محمد

اسلامی(آریانژاد) - جلیل         اسماعیل پور - عباس علی       اسماعیل زاده - صمد             اسماعیلی - علی اکبر

اسماعیلی - روح الله اسماعیلی فرد - حسام            آسمانی - محمدهادی            اشرف منصوری - سیدمحمدجواد

اصطهباناتی - محمدصالح        اصغری - حسن       اعتمادی - هاشم      آفتابی - غلام حسین

افشاری - حسن      افشون - سیدقربان    آقایی - علی          اکبری - عین الله

اکبری - حسن        اکبری - باقر          اکبری - محمد       اکبری - محمدشفیع

اکبری - نوازالله       اکبری باصری - آیت الله         اکبری عنا - خدابخش           اکبری فرد - محمد

اکرام پور - علی رضا             اکرمی - عبدالحمید آگاهی - احمد         الطافی - خیرالله

اللهیاری - محمود    الوانی - علی محمد   امامی - سیداحمد     امامی - علی رضا

امامی - حسین علی امیری - حسین علی             امیری - احمد         امیری - نعمت الله

امیری - ضرغام       امین - عبدالرضا      امینی - محمود       امینی - ابراهیم

امینی فرد - غلام حسین        انصار - زینل         انصاری - عبدالله     انصاری - عادل

انصاری - محمدحسین           انصاری - عزیز       انصاری - احمد       ایزدی - نوذر

ایزدی - محمدرضا   ایزدی - محمدحسن ایزدی - مهرنوش     ایزدی - داریوش

ایل - محمدابراهیم   بابامرادی - علی      بابایی - عزیز          بازرگان - عباس

بازیار - کاظم         باصری - محمد      باقرپور - محمود      باقری - ناصر

باقری - مرتضی      باقری - محمود       باقری - حبیب الله   باقری - احمد

باقری - غلام حسین             باقری زاده - ابراهیم بامداد - منصور       بانشی - محمدرضا

بحرینی - سیدرضا    بخشی - نصرالله     بخشی زاده - علی   بدیهی - محمدرضا

بذرکار - بهرام        بردبار - مجید        برزگر - محمدعلی    برزگر - محمد

برزگر - شکرالله       برفک - محمد        بصیری - مصطفی   بلوچی - ابراهیم

بلوچی - حسن        بنده خدا - علی       بندور - جعفر         بنی اسدپور - احمد

بنیانی - حسین علی             بهادری - قاسم       بهرامی - علی رضا   بهلولی قشقایی - بیژن

بهمن زادگان - محمدجواد       بهمن زادگان - علی اکبر         بهمنی - مصطفی    بوستانی - محسن

بیدبرگ - رمضان    بیژنی - سیدعبدالله   بیگدلی - حاجت مراد            بینوا - غلام رضا

بینوا - حسن          پاسالاری - محمد    پاکیاری - حسن      پذیرش - سیدمرتضی

پرستار - عبدالخالق   پرگاله - محمدحسین             پرویزی - حسین      پریشی - سیدموسی

پژوهش - بهرام       پناه پوری - بهرام    پوراحمد - عباس     پوریزدان پرست - سیدابراهیم

پی گم کرده - نصرالله           پیروزبخت - محمد   پیشاهنگ - غلام حسین         تجلی - جاسم

ترابی خواه - محمدحسن         تراکمه ای - موسی   ترینی نژاد - منصور تقوا - سیدمحمد

تقوی - محمد        تقوی - محمود       تقوی - غلام         تقوی - اسکندر

تقی زاده - جعفر     تهمتن - داود         تهی دست - قاسم    توانا - سلیمان

توانگر - اسماعیل     توکلی پور - احمد    ثابت قدم - سیدجلیل            ثمرمند - هدایت الله

جانبازی - حسین     جاودانی - محمدهادی           جاودانیان - جمشید   جاویدقراچه - زالی

جاویدی - مرتضی    جعفری - سهراب     جمالی - مصیب      جمالی - ابراهیم

جنگ آور - احمد     جوانمردی - محمدرضا           جوکار - مسعود       چراغ چشم - حسین

چگینی - طمراس    چوپان - ابوالقاسم     حاتمی - حسین      حاجی زاده - غلام رضا

حاجی زاده - غلام حسین       حاجی زاده - محمد حبشی - علی اکبر    حدادی - محمد

حسن زاده - صفر    حسن زاده - مجید   حسن زاده - علی     حسن زاده - شمس الدین

حسن فرد - محمد   حسن نژاد - سلیمان حسنی - منوچهر     حسین زاده - اسدالله

حسینی - سیدحجت الله         حسینی - عبدالحمید             حسینی - بهرام       حسینی - سیداحمد

حسینی - حسین     حسینی - سیدحسین             حسینی - قیصر       حسینی - سیدحسن

حسینی - سیدحبیب الله         حسینی - صفدر      حسینی - سیدمحمد حسینی المدنی - سیدعبدالله

حق پرست - عباس حق نگهدار - حسن حق نگهدار - محمدحسام       حقیقت - محمدکاظم

حقیقت جو - حبیب الله          حکمت پور - محمدمهدی       حمیدی - منصور     حیاتی - عباس

حیدری - حسن      حیدری - عبدالله     حیدری - منصور     حیدری - صمد

حیدری - مراد        حیدری - صولت      حیدری - رسول      حیدری اروجلو - الیاس

خادم الحسینی - احمد           خادمی - احمد        خداپرست - عبدالله   خدیوی - علی رضا

خرامش - شکرالله    خردپیشه - اکبر       خرسند - حمزه ی    خرم شکوه - علی رضا

خرمائی - جمال      خسروی - محسن    خسروی - علی       خسروی - عزت الله

خشکیده - محمد     خضری - اسدالله     خضری - محمد      خلیلی - بهزاد

خواست خدائی - اردشیر          خودشناس - صمد    خورشیدی - سردار   خوش اندام - علی اکبر

دارنام - غلام حسین             دانش - احمد         داودی - مظفر        داوید - نصرالله

دربان فلک - سیدجمال          درخشان - مرتضی   دریابار - حسین       دست بالا - غلام علی

دست بسته - اسماعیل           دستغیب - سیدمحمدباقر         دشتی - سید محمد صادق       دعایی - محمدعلی

دلاویز - حمید        دهقان - ابوذر         دهقان - هرمز        دهقانی - هادی

دوران - عباس        دوست فاطمه - حسام            دوست کام - عبدالرضا           دیانت - محمد

دیده ور - سیدمحمدجواد         ذاکر عباس علی - عبدالرضا      ذاکرحسین - عباس راست روش - حسین

راستگو - حسین      راستی - عباس       راستی - علی اکبر    راشد - عبدالمجید

راه انجام - علی کرم             ربیعی - مهدی       رحمانی - جعفر       رحمانیان - عبدالرحمان

رحمانیان - حسن علی           رحمانیان - علی اکبر             رحمانیان - عبدالرضا             رحمانیان - محمدکاظم

رحیمی - عبدالحسین            رحیمی - حسین      رحیمی - محمدجعفر             رحیمی - احمد

رحیمی - عنایت الله رزمی - ماندنی       رستگار - خسرو      رستگار - عباس

رستمی - اباصلت     رشیدی - محمد      رشیدی - شیرزاد     رضازاده - سیدحمیدرضا

رضازاده - موسی     رضازاده یزدی - سیدحسین      رضایی - عبدالخالق رضایی - احمد

رضایی - احمد        رضایی - ابوالحسن   رضایی - غلام رضا رضایی - محسن
رضاییان - محمد     رضاییان - غلام علی             رضاییان - حسن      رعیت پیشه - نعمت اللهادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای استان فارس، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد

تعداد 410

 

تا بهمن 57

بشارت - رحمت الله پارسی - سیدمذکور   پرویزی - غریب      فخر شیخ الاسلامی - بهروز

 

ترورهای منافقین

اسکندری خوش - عین علی

 

دفاع مقدس

ابادیان - ولی الله     آبادیان - ولی الله     آبسوادان - حبیب الله             آبگون - بیژن

ابولی - صفدر         احسانی - محمد      احسانی - سیدرضا    احسانی - محمدرحیم

احمدی - مسعود      احمدی - سجاد       آران - علی رضا      اردشیرمقدم - اردوان

ارشادی - امان الله    آرمین - فرهاد        اروجی - مهدی       اسپری - حسن

اسدی - سیدغفار     اسدی - فرامرز        اسماعیلی - عزل      اشکو - صالح

افراز - بهادر          افسون - غلام رضا   افشار - سیدکرم الله افشونیان - ایرج

اقبالیان - جهان بخش           الوندنژاد - جعفر       امیریان - فردوس     امینی - علمدار

امینی آب الوان - رضا            انصاری - خدابخش انوری - اسدالله       ایزدپناه - کرامت الله

ایزدیان - حمزه       بازگیر - عنایت الله   بازیوسفی - علی      باورصاد - محمدرضا

بخشی - شاهین      برفی پور - ولی       برماس - سیف الله   برنج کار - کرم

بزرگ زاده - اسفندیار            بسطام - علی رضا    بشارت دهاقانی - عباس علی    بشتامیان - سیدعلی

بلادی نژاد - سیدشکرالله        بلوکی - مهرداد       بنگی زاده - علی     بنگی زاده - علی

بهرامی - کرامت الله             بهرامی - سیروس    بهنیاء اصل - شهباز بهیارپور - زواره

بوذرجمهری - الله بخش         بیات کاظمی - مجید             بیگدلی - الخاص     بیناپورغضنفری - علی

پاداشیان - سیدحیات علی        پردال - مرتضی       پرهون - اسماعیل    پرورش - سیدعلی حسین

پژوه - امرالله          پسندیده پور - محمدکریم        پناه پوری - شاپور    پناهی - عیسی

پناهی - فرود         پناهی - اکرم         پنجه بند - سیدشریف            پنچه بند - رحمت الله

پورالحسین - سیدمحسن         پورحسن - ایرج       پورزکی - فایز        پورعرب لیشتر - جهانشیر

پورعلمی - کرامت    پورویس - مسعود     پیام - فضل الله      پیامبری - سیدفضل الله

پیرامون - سیدعلی اکبر          پیشوا - مهدی        تاج گردون - احمدرضا            ترحمی - سیدباقر

تقوی - محمود       تقوی - سیدامرالله    تقوی پور - سیدعلی اصغر       تقی پور - محمد

تلاج - زادعلی        تلاج - بارانی         تیزهوشان - محمد    تیموری - محمد

تیموری زاده - عزیزالله           جابرزاده - حمید      جرنده - تمر          جشان زاده - رمضان

جشان زاده - نورمحمد           جعفرپور - جعفر      جعفری - مرتضی    جعفری - محمدشفیع

جلالی - قلی         جلالی - حکیم الله   جناب - عبدالرشید    جهان نژادیان - محمدرضا

جوبه - غلام حسین جیبی دوست - حسین           چراغی - عیدی       چکی - حسین

چهارده چریک - سعید           حبیبیان - بیت الله   حجازی پور - حسن حدادی - معصوم علی

حسن پور - عبدالحسن           حسن زاده - شنبه    حسنی - بهزاد        حسنی - نعمت الله

حسنی گوهرکان - سهراب       حسین پور - کرامت حسینی - سیدسیف الله          حسینی - غلام حسن

حسینی - یدالله       حسینی - حاجت الله             حسینی - سیدنادر    حسینی - سیدهدایت الله

حسینی - مسعود     حسینی - سیدعلی    حسینی - سیدشلال حضرتی نژاد - محمود

حق گو - عبدالعلی   حیدری - قدرت الله حیدری ریحانه - امرالله          خاتم - مسعود

خادمی - علی محمد             خالقی - سیدابراهیم خرمی - مسعود       خسروانی نژاد - هوشنگ

خمیسی - علی رضا خندانی - حسین      خواجه زاده - عبدل خورشیدی - عبدالرضا

خورشیدی آزاد - مسعود          خیزاب - عزت الله    دارخال - سیدمختار داستان - محمد

دانش خواه - سیدیوسف          داودی - سیدداود     داورپناه - حمداد      داوری جو - امیر

درخش - سیدابوالقاسم           درخشان - احمد      درخشان - عبدالحسین           درخشان پور - حسین

درخوش - فیض الله             درود - بهرام          درودگرنژاد - محمد   دست افکن - سیدعلی رضا

دستفال - قدرت الله دشت نیا - ابراهیم    دل روز - علی اصغر دلبازجو - کریم

دلیل - مندنی         دمساز - الله کرم     دهقان - غلام رضا   دهقان بنازی - خان علی

دیزجانی - اسماعیل راد - علی محمد     راهنورد - مظفر       رجبی - نادر

رحمانی - هدایت     رحیمی - قوام        رحیمی - عباس      رحیمی زیواد - رمضان

رزمه - محمدرضا    رستادی - موسی     رستمی - مسعود      رضاپور - ظفر

رضایی - محمد       رضایی - امان الله    رضوی - سیدخدارحم            رفیع پور - الله کرم

رفیعی - لال احمد   رمضانی - کورش    رنجبرقراچه - جهانگیر           روانگرد - سهراب

روهنده - صدرالله    روهنده - صدرالله    زراعتی زردخونی - نادعلی       زرین - عبدالرسول

زکی نژاد - محمد    زهرابیان - محمد     زینی پور - الله رحم سالخورده - کیومرث

سبزعلی - بابا         سپهر - سیاوش       سجادی - الیا         سلطانی - مرادعلی

سلیمانی - حشمت الله           سلیمی - حسین      سیادت نسب - سیدهدایت الله   سینایی - علی بخش

شاکری - احمد       شاکری - غلام عباس            شجاعی بلو - اروج علی          شجاعی بلو - ارج علی

شرافتی - خدامراد     شریفی - تیمور       شفیع زاده - علی مدد            شکیبایی مقدم - خسرو

شیخی - کرامت      صابری پور - مسعود صادقی نیا - شکرالله             صالحی - حسین علی

صالحی - مسعود     صفایی - بابک        صفری - فتح الله     صفوی - سیدابراهیم

صیاد - علی حسین   ضرغامی - مهرداد    طالبیان نژاد - حسین             طاهرمنش - مرتضی

طیب - هدایت الله    طیبی - یعقوب       ظفری - علی حسن عباسی - رسول

عباسی نژاد - فرج الله

عزیزی - امامقلی     عسکری - حمزه      عسکری تنها - خدارحم          علوی - سیدمجید

علی پور - فتح الله   علی زاده - خداکرم   علی زاده - حسن     علی زاده - کرامت

علی زاده - غلام علی            علی زاده - ارجاسب علی نژاد - فلاح      عمرانی - محمدتقی

عنبریان - اسماعیل   عوض پور - گنج علی            عوض پورحسین آباد - سیدرضا عوض زاده - احمد

عوض نژاد - کرم الله             عوضی - محمدعلی عیوضی - نیاز        غریب پور - غلام علی

غلام علی پور - فرهاد           غلامی - محمدعلی غلامیان - زلف علی             فاطمی - شرمت الله

فاطمی - سیدیدالله   فتح شفیعی - سیدعلی           فتحی - ناصر         فدایی - علی رحیم

فردایی نژاد - اسدالله فرزین - داود          فلسفیان - نصرالله    فولادی وندا - عبدالحسین

قادری - عزت الله    قادری - سیدریحان قاسمی - محمدرضا قبادی - فریدون

قره قانی - اسفندیار قره قانی پور - سیف الله         قلی پور - قاسم       قلی پور - عباس قلی

قنبرزاده - ابراهیم     کاظمی - غلام عباس            کاظمی - فردوس     کاویانی - پروانه

کاویانی - حمید       کردلو - صفرعلی     کرم یاری - علی     کرمی - جهانگیر

کرمی آزاد - حسن   کرمی پور - روح الله             کریمیان - الله کرم   کشاورز - محمدرضا

کشاورز - خداخواست             کشاورز - غلام رضا کشاورز - سیدجبار   کشکولی - سردار

کشوری - خداخواست            گرامی - علی اکبر    گرجی زاده - عبدالکریم          گشتاسب - منوچهر

گشتاسبی - محمود   گشتاسبی - کاظم     گلستانی نژاد - داراب             گله داری - لطف الله

گماری - ولی         گنجه ای - محمدحسین         گوهریان - غلام حسین          گیاهخوار - سیدعلی رضا

لدنی اصل - شیروان لرکی - غلام حسین             ماندنی زاده - عنایت الله         مبارکی - یارمحمد

محبی پور - عبدالله محدودی سوق - سیدغلام      محسنی - نصیب الله            محسنی زاده - سیدجلال

محمدپور - سامر      محمدپور - کریم     محمدزاده - نصرالله محمدی - سیدفخرالدین

محمدی - سیدکرامت الله        محمدی - غلام رضا             محمدی - اسماعیل محمدی - اسفندیار

محمدی - سیدکرم   محمدی - احمد      محمدی - سیدعامل             محمدی - سیدجعفر

بقیه در ادامه مطلب.....ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای کهگیلویه و بویراحمد، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان خوزستان

تعداد 591

 

تا بهمن 57

احمدیان باغبادانی - علی محمد             بلادیان - سیدنجف تهرانی - حمیدصادق             جلیل زاده شبستری - ابراهیم

جهان آرا - علی      حمیدی - ابوالقاسم   داورپناه - احمد       رضائی فر - یدالله

سازش - نادره        سازش - نیره         سازش - نیلوفر       صارمی نوری - رضا

صفا - یوسف          صفاتی - غلام حسین            عبادی - فروزان      فراشبندی - محمد

فعلی حسن زاده - مینا           کرم مشکین آبادی - محمدرضا             کیوانی - کیومرث    گلچین خیابانی - منوچهر

محسنی - حسین     موسی پور - حمید    ورشوساز - محمدحسین

 

ترورهای منافقین

بخردیان(حجت الاسلام) - عبدالکریم       چراغ زاده دزفولی - علی رضا    حمزه ای - رمضان   دانش(حجت الاسلام) - سیدمحمدکاظم

دریس - امین         ربیعی - هانی         رحیمی شهسواری - محمود     سالاری - احمد

سبزه غلامی - پرویز             شرافت - سیدمحمدجواد          قنواتی زاده - عزیز    یوسفیان - بهزاد

 

دفاع مقدس

ابول نژادیان - محمدعلی         ابیض نژاد - غلام رضا           اثنی عشری - اسدالله             احسانی - محمدرضا

احمدنژاد - کریم      احمدی - صفر        احمدی - غلام حسین           احمدیان - عبدالرضا

ادهمی - فرهاد        آذرباد - بهنام         ارتشی - غلام رضا   اروکی چهارلنگ - محمد

آریایی - احمد         آزادی - بهرام         اسپرغم - محمدرضا استادصفار - فریدون

اسدی - حفیظ الله    اسدی - محمدامین   اسکندری - موسی    اسکندری - یادگار

اسکندری - علی رضا            اسلامی نژاد - علی رضا          اسلامی نسب - حسین           اسماعیلی - عبدالحمید

اسماعیلی - رمضان   آسیابان - عبدالرحیم اشتری لرکی - سیروس          آصفی - منوچهر

آغاجاری - رحیم     افتخاری - علی رضا             افراسیابی - نصرالله   آقا شایگان - حسین

آقاجری - ظهراب     آقایی وندا - کریم     اقیانوسی - سیدجعفر             آل محمدی - عبدالمجید

الله بخش زاده - اسماعیل       ام شیخی - عبدالحسین          امامی - حسین       آموزش - منصور

امیری - حسین       امیری - مصطفی     امیری پور - موسی   امین زاده - عبدالرضا

امینیان - خسرو       انصاری - روزعلی    انصاری(حجت الاسلام) - مصطفی         انیسیان - عبدالخضر

آور - عین الله        ایرانیان - خلف        ایزدپناه - نادر         ایسوندی - حبیب الله

ایوب زاده - سیدحسن            بارانی - قاسم         بازوله - عبدالزهرا     باسیوس - محمد

باقرزاده - غلام علی             باقری - کورش       باقری - بهمن        باولی فرد - حمید

بختیاری - محمد    بختیاری - احمد      بخشی زاده - اسماعیل الله      بداغی - البرز

برازجانی - عادل      برتینا - یوسف        برغشی - حسین      برفی - مصطفی

برمکی - اسماعیل    برمکی - محمدرضا بریمی پور - جعفر    بسحاق - مرتضی

بقایی - مجید         بلبلی جولا - عبدالصمد          بنده - عباس         به منش - حمزه

بهبهانی - ناصر       بهرامی - پنج علی    بهروزی - عبدالعلی   بهروزی - علی

بیرم وند - مسعود    بیژنی - غلام عباس             پایون - عبدالعلی      پدردار - غلام رضا

پرسته - شهین        پرهون - شاهرخ       پنجه بند - شکرالله   پوپ - جعفر

پور کیان - محمد رضا           پوران وری - عصمت            پوربندری - نادر      پورعلی کویتانی - محمدعلی

پورمنگل - حسین    پورموسویان - سیداحمد           پورنرگس - علی رضا             پولادی پور - مهراب

پیش بهار - مسعود   تابنده - محمدحسین             تاجدینی - رضا       ترک - حسین

ترک - عنایت الله    ترکی هرچگانی - محمدجواد    تقی زاده - حسین    تقی زاده - عبدالامیر

تلغری - هوشنگ     توحیدی - غلام علی             توللی - محمد        تیلک - غلام رضا

تیموری - قربان علی             ثقفی - خلیل         جافرمن - کرم علی جاوید - حبیب الله

جرفی - حامد         جعفرزاده - علی رضا             جعفری - حسین     جعفری - کریم

جعفری - محمد      جعفریان(حجت الاسلام) - احمد            جلالی - عبدالکاظم جلالی - فریال

جلیل پور - نوروزعلی            جمالی - محمدرضا   جهان دیده - تورج    جهانپری - مرتضی

جوادبکان - محمدرضا            جوادبکان - احمد     جوزی نجف آبادی - مهدی قلی            جوکاربندبالی - عبدالمحمد

چراغ علی نژاد - جمشید         چراغی کوتیانی - عبدالحسین   چگله - عبدالعلی     چنار - حسن

چهارلنگ - ناصر     حاتمی - حسن       حاتمی انصاری - مهدی         حاجی شاه - شهناز

حافظی بیرگانی - ایرج           حبیبی - محمدعلی حسن بنواری - غلام علی       حسن زاده - منصور

حسنوند - بهزاد       حسین پور - سیف الله           حسین پور - عبدالمحمد         حسین پور - گلالی

حسین پور - منوچهر             حسین پورنجف آبادی - هوشنگ            حسین زاده - هادی حسین نژادیان - غلام رضا

حسینی - سیدناصر   حسینی - حسن      حسینی کاهکش - رامین        حق پرست - فرهاد

حلاج پور - مهدی   حمزوی - محمدرضا             حویزاوی - علی       حیدری - حسین علی

حیدری - لطف علی حیدری کایدان - عباس          حیدریان - علی رضا خادم سیدالشهداء - محمود

خاکساری - رضا      خانی - هوشنگ      خبازی پور - غلام رضا          خدری - فریدون

خدری نژاد - محمدعلی          خرمی رفنی - اسفندیار           خسروی - هدایت الله            خسروی - قاسم

خشمول - عبدالرضا   خلعتی - مسعود      خلفیان - محمدطاهر             خلقتی - محمدحسن

خلیلی - حاجی بابا   خندانی - قدرالله      خواجه - احمد        خواجه اسدی - عبداله

خواجه نژاد - احمد    خوردکه - علی       خیاطی - رحیم       خیام - سهام

خیشگر - احمد رجب             دارابی - حبیب       داودی - علی رضا    دباغی دزفولی - علی

درفشان - سعید       درویش - حسن      درویشی - فرج        درویشی - خیرالله

درویشی - عبدالرحمن            دریس - عبدالرضا    دزفولیان - عبدالرضا دشتی زاده - محمدرضا

دقایقی - اسماعیل    ده دشتی - غلام رضا            دهشور - جمال       دواتگران - احمد

دوستی نژاد - حمیدعباس        ذبیحی - رحیم       ذرتی پور - حسن     رئیسی - منصور

رئیسی ماکیانی - مهرداد         ربیعی - مهدی       ربیعی - علوان        ربیعی - محمد

ربیعی - حمد         ربیعی - حمید        ربیعی - غازی        رخشان پور - ماشاالله

رستگار - احمد       رستگار - عبدالرحیم رستمی - جمشید     رشیدی - امین

رضایی - سلیمان     رضایی - جلیل       رضایی - جمشید     رضایی - جعفر

رضایی - عبدالرضا    رضایی اسفهرود - منوچهر       رفیعی - امیر          رفیعی سامانی - سهراب

رمضان نژاد - بختیار             رمضانی - حمید      رمضانی - نورمحمد رمضانیان - محمدعلی

رنجبر - عبدالرحیم   رهبر - غلام رضا     روانبخش - مهدی   روشن بخت - سعید

ریحانی - مرزوق     زاج شور - احمد      زاج شور - اسماعیل زارع کریمی - شاه گل

زارعیان - اسماعیل   زالی زاده - مصطفی             زرعی - غلام حسین             زعفرانی - محمودرضا

زکی پور - اسدالله    زکی پور - سیده زهرا            ساداتی - سیدابوالحسن           ساکیانی - بیژن

سالمی - احلم         سبیعی - نصرالله     ستوده - اسماعیل     سجده ای - جعفر

سعادت خواه - اکرم سعدی بنی عبیدی - حسن      سگیر - عبدالرحیم    سلطانی - نجم

سلطانی - بهروز      سلمان پور - سلطان حسین      سلیمانی - خلیل      سنجوری - شاهین

سهرابی - ایرج        سواری - کاظم       سواری - رستم       سواری - غفور

سیدجوادی - سیدمهدی          سیدنور - سیدناصر    سیدی - سیدمرتضی             سینه باغی زاده - ابراهیم

شاحسینی - عبدالحسین         شاطریان - ساسان    شاه میری - محمدجواد          شاهوارپور - امیر

شجاعی - حسن      شجاعی - نادرقلی    شجاعی - بهمن      شریداوی - حمیدیوسف

شریف قنوتی(حجت الاسلام) - محمدحسن            شریفات - حسن      شش انگشتی - محمد           شفیعی - حفیظ الله

سجادی پور - علی رضا


بقیه در ادامه مطلب......


ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای استان خوزستان، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان یزد

تعداد 190

 

تا بهمن 57

احمدی - غلام عباس            دیاله - کاظم          راد - محمدحسین

 

ترورهای منافقین

آیت الهی طباطبایی - سیدمرتضی           پاک نژاد - سیدرضا   پاک نژاد - سیدمحمد            تشکیلی - ثریا

جعفری - فاطمه صغری          صدوقی(آیت الله) - محمد       کریمی - محمد       مظفرمقام - حسین

هشیاری - عصمت   همتی - ربابه

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - سیدمحمد            ابراهیمی بسایی - علی اکبر      ابراهیمی نسب مروستی - مهدی            ابوئی - مجیدرضا

ابوئی - ابوالقاسم      ابوطالبی - مهدی     ابویی - علی رضا     احمدزاده - سیدحمید

احمدی - حمزه       اخلاص - احمد       آخوندی توران پشتی - حسین   اخوی میراب باشی - سیدعلی

آذرباد - رستم         ارسلان - حسین     اسماعیلی - نورعلی   اسماعیلی - محمدرضا

اشرف - سیدرسول    اشکاوند - حسن      آقائی میبدی - یدالله             اکبرزاده شورکی - اکبر

اکبریان - محمود     آماده - محمود        امیدوار - حسن       امیرخانی توران پشتی - بمان علی

امیری - علی اکبر    ایزدیان قطرمی - حسن          بخشایش - سیدجواد             بذرافشان - احمد

برهان - غلام رضا   بناپور - عباس علی   بهشتی - جلیل       بیدکی - سیدعلی بمان

بیک خورمیزی - مجید          بیک خورمیزی - حسین         پارساییان - محمدرضا            پایدار - حسین

پوراکبری - محمدجعفر          پورتقوی - محمدرضا             ترک صفائی - بمان علی         تفکری - محمد

توکلی مقدم - ابوالقاسم          جلایی - سیدرسول   جهانی - اصغر        جواهری میبدی - سیداحمد

حاجبی - عبدالرضا    حاجی ابراهیمی - محمد         حاجی شمس الدینی - عباس علی           حاجی یوسفی - میرزامحمد

حاضری - علی       حسن بیگی - خلیل حسن پور - علی      حسن پور - محمدعلی

حسین زاده - علی    حسینی - سیدحسن حسینی پور - سیدمحمود        حسینی منش - سیدمحسن

حیدری - جلال      خانی مقدم - جمال خبیری - محمدرضا خلیلی اردکانی - محمدحسن

دادرس - ناصر        دره شیری پور - سیدجلال      دشتی - حسن        دشتی رحمت آبادی - محمدمجید

دهستانی - حسین    دهقان توران پشتی - غلام رضا             دهقان توران پشتی - علی اکبر دهقان چناری - محمدرضا

دهقان نیری - عباس             دهقانی - عباس علی             دهقانی محمدآبادی - حسین    ذوالفقاری - محمدحسین

رازیان - سیدحسین   رحیمی - عبدالمجید             رسولی زاده - علی محمد        رضایی بهدانی - حسین

رعیت گلی - غلام حسین       رفیعی - سیدمحمود رفیعیان - محمد      رنجبر - ماشاءالله

رنجبر - یدالله        رنجبربافقی - عباس علی        رهنمون - محمدعلی             زارع - محمدحسن

زارع بیدکی - علی   زارع بیدکی - علی اصغر         زارع زاده - محمدرضا            زارع کمالی - جواد

زارع کوهی - محمود             زمانی - علی رضا    ساعتیان الهی - محمودرضا      سالاری - حبیب الله

سالاری - محمدحسین           ستار - محمدحسین سهامی - گودرز       شریفی - غلام رضا

شریفی زارچی - محمدعلی      شکاری - محمدجلال            شوازی - علی         شیرزادپویه - محمدعلی

صادقی - علی        صبوری - محمدعلی             صفائی - محمدرضا ضیافتی - سیدحسن

طالبی کهدویی - محمدرضا      طالبیان عقدا - علی رضا         طباطبایی - سیداحمد             طلابی مزرعه نو - حسن

ظهوری - احمد       عاصی زاده - ذبیح الله           عباسی - حسن علی عسکری - حسین

علیخانی - محمدابراهیم         غفوری پور - احمد   فارغ - عباس         فتاحی - غلام رضا

فراحی - جواهر       فریدزند - فاطمه      فلاح بهادران - احمد             فلاح تفتی - علی رضا

فلاح زاده - حسین   فلاح زاده - ابوالفضل            فلاح زاده - محمدرضا           فلاح زاده - محمود

فلاح مهرجردی - محمدرضا     فلاحتی - احمد       قاسمیان - حسین     قدیری - مهدی

کاظمی - فاطمه      کشاورزی - اکبر      کلانتری - محمود   کماندار - حسن

کهدوئی - محمد     کوچک زاده - صادق             کوروش فر - علی اکبر           کوری - ذبیح الله

گلشائیان - غلام مهدی          گلشائیان - احمد      لجّه - حسین         لطف محمدی - جلال

مرتضوی - سیدحبیب            مرتضوی اشکذری - سیدحبیب مروتی - مرتضی      مروتی شریف آبادی - شعبان علی

مقیمی - احمد        ملکی(حجت الاسلام) - هدایت الله         مهدی زاده - علی    موحدی - ابراهیم

موحدین - محمدحسین          موسوی - سیدعبدالمجید         میرجانیان - جواد     میرکریمی - سیدفضل الله

ناظری بافقی - سیدعبدالغفور    نبی زاده - حسین    نصرتی - احمد        نصیری زاده - علی رضا

نوری - علی رضا     وزیری - سیدحسین یزدانی - مصیب      یوسفی - حبیب الله

 

بین الملل

حسینی - لیلا        حیدریان - کریم      خانی زارچی - سکینه            روحی - فاطمه پروین

 

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

احمدی - رمضان     اعتمادالعلماء(حجت الاسلام) - محمدحسن             حسینی زاده - سیدمحمدکاظم   زارع بیدکی - محمود

زارع بیدکی - محمدعلی         فتحی - محمدرضا

 

حین انجام مأموریت

لبسنگی - علی

 

مبارزه با مواد مخدر

اطلاع وردی - حمیدرضا         جعفری پوراشکذری - احمدعلی             خدایی - امیررضا     زارعی - شعبان

شرفی - محمدصادق             کمالی اردکانی - حسین

طبقه بندی: شهدای استان یزد، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان کرمان

تعداد 255

 

تا بهمن 57

ابراهیمی - محمد     اسفندیاری - سیروس             اسماعیلی کوکی - حسین میرزا الفتی - الله داد

امامی - مصطفی     امیرحسینی - حسین             امیری - حضرت قلی             انصاری رودسری - علی

بابایی - هاجر         بانونژادقمری - علی رضا         بوچانی دوکوشکانی - کاظم      پروانه دار - ابراهیم

پناهی توتشاهی - خسرو          پیشیار - حسین       تمله - کوی           تولایی - مرتضی

چابک - صیفور       حسنی - جهان بخش            حیدری - سهراب     ذهابی - علی اکبر

رستمی - ایرج        رطبی - مرتضی      زمانی موسوی - سیده طیبه     شه دوست خانی - هوشنگ

عبدالملکی - سیاوش             عزیزی نوری - باقر   کرمانی - محمدرضا گودرزی - صیدعلی

مرادی - محمدرضا   نادری - رضا          نارکوب - مرتضی    نارکوب - هاشم

نجاری - عبدالله      نیک مرام - محمد   هوشدار - محمدصالح

شهید کیکاوس یزدان پناه ابوسعیدی تاریخ شهادت 2/1/61 عملیات فتح المبین

ترورهای منافقین

آبسواران - محمد     باهنر - محمدجواد    سرحدی - جواد       شیرازی(حجت الاسلام) - عباس

عسگری بشکانی - اکبر          عسگری بشکانی - حسین       گرکانی نژادمشیزی - حسین     محمدی عراقی - بهاء الدین

منتظرقائم - محمد   نصیری لاری - مهدی           همتی - علیداد

 

دفاع مقدس

آب یار - یدالله        آثاری - سیدمحمود   اجاق - سیدمیرزا      احمدی - عباس علی

احمدی پور - کامران             ادیبان - حسین       آرمان - محمد        اسدی - سیدمحمود

اسدی کرم - عبدالحسین        اسدی منش - عبدالعلی          آسیایی - سیدنصرت الله          آشنا - خداکرم

آقاماهانی - علی      الهیاری - اردشیر     امام رحمانی - عبدالله            امیدوارکوهبنانی - رضا

امیری - علی حسین             امینی - احمد         انجم شعاع - عباس انجم شعاع - رضا

انصاری نژاد - محمد             ایران منش - مهدی ایرانمنش - حمید     ایرانی - ابوالحسن

اینالو - علی رضا      بدرآبادی - علی      بزرگانی - عبدالله     بهاء الدینی - ذبیح الله

بهمن پور - روضان   بیگی - جمال         بینا - علی            پارسیان - جمشید

پازهر - سیدنعمت الله            پاشایی - علی اکبر    پایدار - محمود       پدرام - جوهر

پروینی - سیدمحمود             پورحیدر - درویش    پورمیرزایی - علی    پیری پورامین - میرزاجعفر

تاجیک - حسین      تهامی - مهدی       توانایی - ایوب        تیرانداز - مجتبی

ثامنی - ثریا           جاسمی منش - علی میرزا       جعفری - نادر        جلالی - علی

جولایی - رضا        جوهری - نوروز      حسن زاده - محمدجعفر         حسن زاده - محمدحسین

حسینی - شانظر      حسینی - محمدکریم             حسینی نسب - علی             خاکساریان - یدالله

خالقی - محمد       خدامرادی - عزیز     خوشروان - صفر      دائی چی - محمدرضا

دارابی - محسن      دارابی - مسعود       دامغانی - حسین     دانش دوست - فرصت

دانشی قریه علی - علی اکبر     دلشاد - علی اکبر     دنگاله - علی         دهبانی بابازیدی - طهماسب

دوبرا - سیروس       راه جو - رحمت الله رستمی - نیاز         رشیدی ایل ذوله - صیدمراد

رشیدی طاشکویی - محمد       رضوان مدنی - هاشم             رضوی - عبدالحسین             رودباری - محمد

روزبهانی - یحیی    ریزوندی - داریوش   زارعی منش - لطیف             زرافشانی - جهاندار

زندی نیا - مهدی    زنگی آبادی - یونس             ژرفی - هادی         سجادیان - سیدعبدالمهدی

سرخی - لیلا         سرگلزایی مقدم - مجید          سرمستی - منصور    سلطانی - محمدعلی

سلیمانی - احمد      سوماری - عبدالله    سیاه کمری - غلام رضا         سیدصالحی پور - سیده اکرم

شریف - یوسف       شریف - سیدمحمد   شریفی - اقدس       شریفی گیلانی - سحر

شفیعی - علی        شفیعی - پروانه       شماعی زاده - پروانه             شمسی - محمدجواد

شمسی - غلام رضا شمشادیان - یحیی   شهابی - نصرت الله شهبازی - مسعود

شهبازی - محمود    شول - احمد          صفاری - ماشاالله     صوفی سلطانی - صبریه

ضرغام - علی         طهماسبی - کرم      طیاری - مهدی      عابدینی - علی اکبر

عابدینی - غلام رضا             عباس زاده - رضا    عبداللهی - احمد      عبدی - نادر

عرب نژاد - حمید     عزیزی - احمد        عسگری - یدالله      علی مرادی - علی

غنی لو - علی        غیبی - عوض        فتاحی - محمدرضا   فرهمند - حشمت الله

فولادی - ناصر       قاسم آبادی - هوشنگ           قبادی - مسعود       قربان زاده - محمدرضا

قنبری - عبدالوهاب   کاروری نسب - ابوالقاسم        کازرونی - مهدی     کاظمی نسب - مریم

کافی - اکبر           کاویانی - حمید       کبودیان - علی رضا کرمی - ذبیح الله

کرمی حسن بقعه - عبدالرضا    کرمی(حجت الاسلام) - ذبیح الله           کریمی - حشمت الله             کریمی - کریم

کریمی جوزی - فریدون          کریمی هلشی - ناصر             کمالی مدیع - اصغر کهریزی - ولی الله

گرامی - محمد       گل دست - غلام رضا           گل لاله کرمانی - حسین        لرستانی - جهان بخش

محمدی پور - علی   محمدی سلیمانی - عزیزالله      محمدی غریبانی - محسن      محمدیاری ارگنه - اکبر

محمودی نیادهشتران - فوادالدین            محمودیان - شیرزاد مختاری - رضا       مرادی - محمدرضا

مردان تبار - محمدرضا           مصطفوی کرمانی - محمد      مغفوری - عبدالمهدی            ملانوری - رضا

منصوری - ابراهیم   موسوی - سیدحسین             میرافضلی - سیدغلام رضا       میره بیگی - سیدهمت

نژاد رضایی - رضا    نصراللهی - محمد    نظرزاده ماهانی - محمدرضا     نظری - حمیدرضا

نورعلی - مرتضی     نوکانی - اسکندر     نیازی - عسگر        نیک ورز - منوچهر

یزدانی - غلام رضا   یزدانی طباطبایی - سیدعباس    یزدانی فر - غلام علی           یعقوبی - محمدجواد

یعقوبی پور - محمد یعقوبی پور - غلام عباس        یوسف الهی - محمد حسین      یوسفی - عبدالعظیم

 

بین الملل

شیخ العارفین - بتول             عسکری باقرآبادی - سکینه

 

جانبازان شهید

حسین آبادی - علی رازیانی - پرویز        صمیمی - کیکاوس

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

احمدی فهیم - امیر اشرف گنجوی - طاهره          رسولی مقدم - احمدعلی         روستایی - محمدحسین

شعبانی - آیت        شیردل - فوزیه       کریم پاوه - هاشم    موسوی مله - سیدفضل الله

ورمقانی - هوشنگ

 

حین انجام مأموریت

احمدی فهم - امیر   دکامی زاده - حمدالله            زنده روح کرمانی - مسعود       طاهری - منصور

نجفی - اکبر

 

مبارزه با مواد مخدر

جلالی - یارمحمد    خواجه مبارکه - حبیب           خواجویی - محمد    رضایی - عبادالله

رضایی - فتاح         زنده روح - منصور   سهرابی - سالم        غلام شاهی - روح الله

کرباسی دهوجی - محمد         گچری تنها - مرتضی

طبقه بندی: شهدای استان کرمان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان چهارمحال و بختیاری

تعداد 32

 

ترورهای منافقین

استکی - رحمان

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - سعید      آزاد - خسرو          استکی - خسرو       اسکندری - ایوب

آقابابایی - ابراهیم     انوشابروجنی - محمدرضا        پیروز - حمید         ترکی - ولی الله

حسن حیدری - یوسف           دلشادچالشتری - جعفرقلی       رضایی - فرعون      صادقی - اصغر

عالی پور - مراد       عرب - قربان علی    علیاری - احسان الله             فرهمندیان - سهراب

کاکائی - ایرج         کیانی بروجنی - محمد          مظهری - سیدکمال موسوی - سیدمسلم

موسوی - سیدعبدالهادی         موسوی - سیدمجتبی            مولوی - محمدعلی   نادری نبی - علی اکبر

همتیار - علی حسین             یعقوبی - صفرعلی

 

 

جانبازان شهید

آسیوند - پرویز        هاشمی - نادعلی

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

عباسی - صفرعلی

 

 

مبارزه با مواد مخدر

عرفانی - محسن     فدایی حیدری - رسول

طبقه بندی: شهدای چهار محال بختیاری، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان قم

تعداد 169

 

تا بهمن 57

بابامحمدی - محسن             باقری - محمدحسین             پرمور - محمد علی   خمینی - سیدمصطفی

رضایی - حیدر        شاه جعفری - سیدرسول         غلام شاهی - عزیزحسین        فاریابی - هادی

کرباسیان - حسین    محمدخانی - یدالله   ملازم معصومی - علی رضا     واعظی دهنوی - مرتضی

واعظی دهنوی - طیبه

 

ترورهای منافقین

حقانی(حجت السلام) - غلام حسین       حیدری(آیت الله) - محمدعلی   خوشرو - ابوالفضل    شاهوند - رمضان علی

کچوئی - محمد      گل دوست - حسن   محلوجی قمی - عباس           محمدعینی - محمدحسن

 

دفاع مقدس

ابراهیمی - رضا       ابراهیمی - غلام علی            ابراهیمی یزدی - مصطفی       احیایی - منصور

آخوندی - علی       اردکانی - مرتضی    آروانه - ابوالقاسم     اشعری - غلام حسین

افشاری - محمدرضا آقاجانی - عباس      آقایی مزرعه شاهی - محمدتقی             آل اسحاق - محمداسماعیل

آندی - حسن         اویس فردویی - عباس           اویسی - حسین       بابایی - محمود

بابایی مقدم - حسین             بخت - محمد        برقعی - سیدحسین   بلندیان - محسن

بناییان - حبیب الله   بنیادی - محمد       بهمنی حیدرآبادی - رضا         بیضایی - هادی

بیطرفان - حسن      بیگی - مصطفی     پورزمان - علی       تحقیقی - محمد

ترابیان - محمدرضا   ترکمن - داود         تسلیمی - عبدالکریم تهرانی سعید - غلام رضا

توکلی تبار - داود     جام شهریاری - ناصر             جعفرمرادی - مجتبی            جعفری مجد - محسن

جنابان - سیدمحمدابراهیم       جنیدی جعفری - محمد         جوکار - داود          حاج محمدحسینی - حسین

حاجی زاده - عباس حاجی زاده قمی - مسعود        حبشی - احمد        حجت نجفی - سیدمصطفی

حجتی پور - احمد    حسینی - علی رضا   حسینی - سیدمرتضی            حقی - محمد

حیدریان - جعفر      خازنی - مسعود       خاوری مقدم - محمدرضا        خوش دوست - علی

خوش نژاد - محمد   دل آذر - محمدجواد رئیس کرمی - سیدجلال        ربانی - محمدباقر

رجب زاده - هادی   رزاق مرندی - زین العابدین     رسولی - محمدحسین            زارعی - علی

زمانی - علی          زمانی(حجت الاسلام) - ناصر   ساقی - اصغر         شاه آبادی(حجت الاسلام) - مهدی

شعبانی - ابوالقاسم    شفیعی - محمدرضا شیخ علی محمدی - محمدتقی             صادقی - اسماعیل

صادقی - نجم الدین صالح - بهرام علی    صحرایی - سیدیحیی             صدیقیان کاشی(حجت الاسلام) - محمدجواد

صفرزاده مقدم - مصطفی        عابدی - جواد         عابدی - ابوالفضل    عبادی - سیدمحمدعلی

عبادی - سیدمحسن             عباسی - عباس علی             عبداللهی - حسین    عسگری - مصطفی

علوی - سیدمحمد    غلامی - علی اصغر فاضلی فرد - علی    فهمیده - محمدحسین

فیض - سیدمحمدرضا           قاضوی - سیدمحمدصادق       قربان علی زاده مقدم - حسین علی         قمی کردی - علی

کاظمی وشنوه - احمد            کاکایی - ابوالفضل   کبیری - محمدحسین            کرامتی - سیدعظیم

کریمی کهکی - ابوالفضل        گلابگیران قمی - محمد         ماهرخ - ابوالفضل    محمدآقایی - داود

محمدرضایی - حجت الله        محمدی - علی رضا محمدی عراقی - محمدتقی     محمدی فردویی - علی

معیل - عبدالله       مهابادی - محمود    مهرورز یوسف - عبدالله          موسوی - سیدمحمد

موسوی - محمد      موسوی(حجت الاسلام) - سیداسدالله       موسی نژاد - سیدمحمود         میرزاحسینی - محمود

میلادی - جواد       نجفیان صرفی - سیدجواد        نظری ثابت - علی اکبر          نظری یونسی - محمد

نوروزبیگی - عبدالعلی            یزدانی - عباس

شهید داود سلطانزالی بیگلو

بین الملل

انصاری قمی(آیت الله) - احمد   رستگارمقدم - تقی   صدر(آیت الله) - سیدموسی

 

جانبازان شهید

پاییزیان - حسین     دخانچی - حسین    صنیع خانی - سیدمحمد

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

احمدی - قاسم       اعلمی - محمدباقر    تارخی - محمد       جعفرزاده مقدم - علی

جوادی پور - نصرت الله          رضایی - مجید       ریش سفیدی - علی رضا        شریفی - سیدمحمدجواد

ظفرقندی - روح الله عسگری - محمدعلی            عسگری خورآبادی - محمد      علی مددی - احمد

فرجی - محمد        فولاد - محمد        قنبری سنجگانی - حجت الله   کبیری - قاسم علی

کریمی - مهدی      ملاییان - جواد

 

حین انجام مأموریت

احمدپور - محمدابراهیم          جاور - محمد         رضایی - محمدرضا سعیدی(حجت الاسلام) - سیدحسین

علی زاده - مهدی    کروندی مجرد - عباس

 

مبارزه با مواد مخدر

حسنی - محمد       حسینی جو - سیدمحمدرضا     شریفی - محمد       مقیم - مهدی

طبقه بندی: شهدای استان قم، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان لرستان

تعداد 173

 

تا بهمن 57

حیدریان - یعقوب    خسروآبادی - غلام رضا         خمسه ای - یحیی   زمانی - بهروز

شاهرخی - اصغر      عابدینی - حسین علی           فریدنی - نادعلی      کمانی - نورالله

گودرزی - علی       میرزائی - غلام عباس

 

ترورهای منافقین

خسروی - محمود    رحیمی(حجت الاسلام) - سیدفخرالدین    صادقی(حجت الاسلام) - محمدحسین     مخبر - سیدعبدالکریم

میرحسینی - اکبر     نوری - محمدحسن

 

دفاع مقدس

ابدالی - مراد          آخوندزاده - محمدرضا           آزادبخت - علی مردان           اسدی فرد - علی جعفر

افروغ - محمدجعفر   امیدی - ابراهیم      امیدیان - مسعود      اوحدی - محمدحسین

باروزه - محمدرضا   بروجردی (دره گرگی) - محمد بیات - قدرت الله     پارسا(حجت الاسلام) - حجت الله

پژوهنده - مصطفی   پورحسین - احمد     پیامنی (حجت الاسلام) - محمدعلی       جابری - نجف

جعفری - ولی الله    جوادی - حسین      حسن پور - علی رضا            حیدری - رحمان

حیدری - حسین علی            خلفوند - سیدولی الله             خویه - پرویز          دادورمحمدآبادی - نورمحمد

دارائی - جمعه        دانایی طوس - منوچهر           دریکوند - مرتضی    دکامی(حجت الاسلام) - محمد

دکامی(حجت الاسلام) - محمدکریم        ذهتاب چی - اسماعیل           رجایی تلخ بخشی - محمدمهدی            رحمتی - هدایت الله

رحیمی - سیدنورالدین            رحیمی نژاد - برات علی         رشیدی - حمید       رضایی - صحبت الله

رضایی - احمد        رضوی - ابوالفضل    روستائی - احمد      زیوداری - جواد

سرلک - حسین       سعیدی - نعمت الله سعیدی فر - کریم    سلطانیان - حیدر

شایان فر - شیوا       شریفی(حجت السلام) - علی    شفیعی - حبیب الله شهبازی - سعید

شهبازی - محمدرضا             صبوری - خسرو      صدیق - علی رضا    طاهرحسینی - سیدعباس

طهماسبی بیرانوند - فریدون     عالی خانی - مهران عبداللهی - عبدالرضا علیم عباسی - محمد

غفارزاده - محمدرحیم           غفاری - مسعود      فتح اللهی - علی رضا            فولادی وندا - سیاوش

قائدرحمتی - صیدمراد            قاسم پور - مصطفی قاسم پور - عزیز      قاسم پور - علی رضا

قبادی - حمزه        قبادی - سعادت      قدم کرمی - علی     کرمی - مصطفی

کریمی - جهان شیر کریمی - حجت      کماسی - اسماعیل   کوثرگودرزی - علی

گلی - خدامروت      گودرزی - جهان بخش          ماندنی - غلام رضا محمودوند - غلام رضا

مدهنی - علی اکبر   مدهنی - مصطفی    مرادی - ابراهیم      مرادیان - علی

مروتی - فرهاد        مسلمی - محمدعلی معظمی گودرزی - حیدر         ملتمسی - امیرعبدالله

منصوری مقدم - عبدالله         موسوی - سیدمحمد موسوی - سیدمهدی             مولایی - اشرف

مومنی فیلی - محمدحسین      میرشاکی - سیدجواد میرشاکی - سیدمصطفی         میری - صفر

ناظم - علی رضا      ناظم - افشین         نجات سوری - علی نجفی - چراغ علی

نظری - محمدتقی   نعمت الهی - اسدالله             نقدی - شاه مراد     نقی زاده - علی رضا

نهاوندی - حمید      هژبر - بهرام          ورمزیاری - علی مراد

 

بین الملل

صارمی - محمود

 

جانبازان شهید

پورسلیم - عبدالرضا   جهانی چگنی - سهراب          حسینی روزبهانی - سیدمحسن سبزواری نژاد - ولی

کاویانی - محمد      کردی - حسن        مسلمی - علی        نیک ضمیر - عزیزالله

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

بیات مقدم - علی حسن         قاسم پور - علی

 

حین انجام مأموریت

رستمی - هوشنگ

 

مبارزه با مواد مخدر

احمدپور - علی نجات            آزادی - غلام رضا   ایمانی پور - علی صفر           بختیاری - گل میرزا

بیرانوند - مجید       پرندوش - طهماس   پورمراد - غلام       پیرداده بیرانوند - اسدالله

پیریایی - اله مراد     حسنوند - خدابخش حیدری - محمود     خجسته پور - علی

دادفر - افشین        دالوند - مهرداد        داودیان - عابدین     رازائی - غلام علی

رازانی - علی         رحیمی - عسگر      رسول زاده - چنگیز سالاروند - حسن

سالاروند - محسن   سیف الهی - فیروزعلی           شیرخان چگنی - موسی رضا    صادقی میرزایی - ذبیح الله

عزیزی - رضاکریم    فردوسی - امیرحسین             قبادی کیا - مجید    قنبری کنگاوری - مجتبی

کمالی - سعید        کهزادوند - بهروز     گنجی - خدامراد      ماهروبختیاری - سردار

محمودوند - داریوش             مرادی چگنی - عیدی           معتمدی فرد - اسفندیار          معظمی گودرزی - علی رضا

نادری پشم - محمدرضا          ناصری - امیرخان    نجفی مفرد - علی   نظری - وحید

همتی کلاه کج - مجید         یوسف وند - محمود

 

طبقه بندی: شهدای استان لرستان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان مرکزی

تعداد 264

 

تا بهمن 57

اسماعیلیون - محمدرضا          آقاخانی - حسین     آقازیارتی - اصغر      آقامیری - سیدجلال

ایلخانی - معصومه   بغداددره ای - محمدکریم        پناهی راد - علی      جعفری - سیدمجتبی

جواهری - ابوالفضل حسنی - اسماعیل    داوودآبادی فراهانی - غلام علی             رحیمی - کریم

رضایی - محمداسماعیل         رضایی - غلام حسین            زالیانی سه گانه - احمد           سعیدی زاده - حمیدرضا

شریفی - ایوب        شیخ یوسف عباسیان - طوبی    صدوق - محمدصادق            صلواتچی - ولی الله

عابدی - محمدابراهیم            فتحی - رحیم        فراهانی - میرزا محمد تقی خان             فرجی - علی اصغر

فلاح - محمدعلی    کمالی نیا - محمدحسین         کمانی - مرتضی      کمیجانی - ابراهیم

لشنی - ماشاالله       مؤیدی - علی اصغر ماستری فراهانی - غلام رضا    ملاباقری - علی

 

ترورهای منافقین

آقازمانی - علی اصغر             امیری - علی اکبر    بالاگر - محمود       حسینی - مجتبی

دانش آشتیانی(حجت الاسلام) - غلام رضا            محبی آشتیانی - نصرالله         هاشمی سنجانی(حجت الاسلام) - علی

 

دفاع مقدس

احمدی - رسول      احمدی - داود        احمدی - علی جعفر احمدی بیغش - داود

احمدیان - حاج علی آزادی فر - حسین    اسدی - محمود       اسدی - ذبیح الله

اسفندیاری - جمیله   اسکندری - احمد     اسلام پناه - شمس علی         اسلامی - اسدالله

اسماعیلی - محمدتقی            آشتیانی - علی رضا اصغری - محمدحسین           اصلانی - فتح الله

آقاپور - نوروز         آقاگلی - عباس علی اقبالیون - ابوالفضل   اکبری - داود

اکبری - غلام رضا   الله دادی - محمدحسن          امانی - محمدطاهر   امینی بیات - علی اصغر

آنجفی مرزیجرانی - رحیم       اوتادی - اکبر         ایل خانی - علی محمد          ایمانی - علی اصغر

بابایی - محمدصادق             باقری - محسن      باقی زاده - داریوش باقی زاده - قاسم

بختیاری - ناصر      بختیاری - محمدعلی            برات علی - خسرو    برادری - محمدرضا

بغدادی - محمدرضا بیات سرمدی - عزیزالله          پاک پور - جواد       پاینده آشتیانی - مهدی

پرندک - مهدی      پریزن - داود          تاجدین - محمدحسن            تبرته فراهانی - محمد

تبرته فراهانی - علی اصغر       ترک - صفرعلی      تورانلو - علی         تورانلو - محمد

تیموری - محمود     ثامنی - محمدمهدی             جعفری - علی        جلوئی - مدینه

جنتی - حسین       جنتی - تقی          جهان شاهی - جواد جودکی - جواد

چراغی - عبدالرزاق   چمران - مصطفی    حاجلو - محمدعلی   حرآبادی - ابراهیم

حسینی - سیداحمد   حسینی فر - احمد    حسینی فراهانی - محمدطاهر    حق پرست - شوذب

حقی - محمدتقی    خادمی - علی اکبر   خاکپور - عبدالله      خانی - یوسف

خراسانی - ولی الله   خراسانی - عباس علی           خسروانی - علی      خسروی - تراب علی

خلج آبادی - معصومه            دادپی - حسین       دالائی - محمد       دالایی - رضا

داودآبادی - حبیب الله           دریابیگی - قدرت الله            دل خوش - محمدطاهر          دنیوی - علی رضا

ذبیحی - خداداد      راستگردانی - جلیل راستگو - محمدحسین           راوندی - حمیدرضا

رجائی - علی اصغر   رحمتی - صفر        رحیمی - کیکاوس   رضائی - حسین

رضایی - رسول       رضایی - رسول       رمضانی - غلام رضا             زارع نعمتی - علی

زاهدی - اسماعیل    زاهدی - یدالله        زبردست - قربان علی            زغل - علی رضا

زمان عرب - محمد زنجانی - علی اصغر ساروق فراهانی - اقدس          ساسانی - سعید

ساعدی - محمدحسین           ساعدی - حسین     سالاری فارسیجانی - خاور      سبزه ای - محمدرضا

سرلکی فر - محمدحسین        سروش - عطا         سلطان محمدی - حمیدرضا     سلیمانی - مختار

شالی بیگی - علی اصغر          شبان - ابوالفضل     شریفی فیجانی - کریم           شعیبی - محمدمهدی

شمسی - حسین      شیخی - بهرام        شیخی - ابراهیم      صادقی - سیداحمد

صالحی - محمد      صفائی آشتیانی - سیدمحمدرضا             صفایی - ناصر        صمدی - ابراهیم

طالبی - علی رضا    طالبی - جلال        طاهری - مهری      عالمی - اکبر

عباسی - محمدتقی عبداللهی - سیدمجتبی           عدل - محمدکاظم   عزیزآبادی فراهانی - ربابه خاتون

عزیزی - اسحاق      عسگری - علی اصغر             عسگری مهرآبادی - رحیم       عطار - احمدرضا

علی اصغری - حسین علی       علیدادی - هرمز      غریب نژاد - عبدالرضا            غریبی - غلام علی

غضنفری - رحمت الله           غضنفری - سیف الله             غضنفری - محمود   غلامی - علی

غیاث آبادی - علی رضا          فراهانی - جواد        فنایی - محمدعلی    قائم مقامی - سیدتیمور

قاسمی راد - علی     قدیم فرد - ابراهیم    قربان خانی - حسین             قریشی - سیده لیلا

قوچانی - علی        کلاهی - علی اصغر کمره ای - قدرت الله            کمیجانی - احمد

گودرزی - داریوش   گودرزی فراهانی - سیدحسین   گیلانی - محمد      لطفی - محمدطاهر

لطیفی - وجیه الله    ماستر فراهانی - مجتبی          متوفی آشتیانی - غلام رضا      محمدبیگی - علی جان

محمدزمان بیگی - فاطمه       محمدی - علی محمد           محمدی - نبی الله   محمدی - حسن

محمودی - اسماعیل             مرزبان - مصطفی    مستوفی - غلام رضا             مشایخی - محمود

مصطفایی - محمدنبی           ملکی - نظام علی    ملکی - محمد        منصوری - مصطفی

مهدی زاده محلاتی (حجة الاسلام) - فضل الله       موسوی - سیدمصطفی           موسوی - سیدمعصوم            موسوی - سیدرضا

موسوی - سیدمهدی             میررضائی - محمدحسین        میرهادی - سیدعباس            ناصری - مهدی

نبوی - سیدحسن     نجاری - حسن       نجفی آشتیانی - جعفر           نحوی نظام آبادی - غلام عباس

ندیری - امیرحسین   نظرفخاری - مهدی نورد - عذراسادات    نیک ملکی - حسین

نیک مهر - اکبر      هاشمی - اسدالله      هفت خانکی - احمدعلی         هوشمند - زینب

وثاقتی امیر - محمدرضا          وطنپور - منصور      ولایت - اسماعیل    یعقوبی - ابراهیم

یوسفی - خدایار

 

بین الملل

اروجلو - کبری       خاکپور - مرتضی     شاکری - مه لقا      عزیزآبادی فراهانی - حلیمه

کلاغ نشین - زهرا

 

جانبازان شهید

صادقی - کاظم       عزتی - علی          علی خانی - فرج الله             محبوب - اسدالله

مدنی - غلام رضا

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

ارجمندی - محمود   ایمانی - غضنفر      بختیاری - علی اکبر             خداقلی - ابوالقاسم

رضایی دستجردی - حسین      شاه میرزالو - رجب علی         مظفری - ذبیح الله   ملکی - صفرعلی

 

حین انجام مأموریت

جعفری - عبدالرضا   رزاقی - حسن        رشادی - صفدر       شجاعی - احمد

غلامیان - محمدحسین

 

مبارزه با مواد مخدر

خانلری - هادی       علی مردانی - محمدرضا         علی نقی - رسول    کریمی - روح الله

میرزایی - قاسم

طبقه بندی: شهدای استان مرکزی، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان همدان

تعداد 323

 

تا بهمن 57

ابوالقاضی - ماه رخسار           احمدوند - اقدس     احمدی - عباس علی             احمدی گلشن - حشمت الله

اکبری - سلطان علی             انصاری - محمدرضا             بختیاری - نورمراد   بهرامی - مصطفی

بیات - محمدعلی    بیگدلی فرد - احمد   جان جانیان - محمد             جلالوند - مهدی

خانی پور - علی اصغر            خوش عطر - ناصر   دبیریان - فرتاش      زینلیان - محمدرضا

سعادتی - حسین علی            سلیمی - شیرین      سیف اللهی - ولی الله            شاطری - حسن

شاه رستمی - عباس             شهبازی - اقدس     صفریان - حسین     عاشوری - محمدحسین

علی بخش - علی محمد        فرازی - علی رضا    فرجی - رسول        کاظمی - سیدمرتضی

کیانوش - روح الله   کیهانی - محمدخلیل            گیو - ابوالقاسم        محمدزاده - صادق

محمدی - محمدصادق          مستعلی - میرزاآقا    موسوی - مریم       ناصرشریعتی - محمدجواد

نجاتی - محمدرضا   نیک جو - مرتضی   واعظ اصفهانی - سید جمال     یارلو - محرم علی

یزدی - محمدحسین

 

ترورهای منافقین

احمدی روشن - مصطفی        ترابی آذر - محمد    صلح میرزایی - علی علوی - سیدمحمدصادق

قدوسی(آیت الله) - علی          محمدصالحی - عزت الله        مفتح - محمد

 

دفاع مقدس

ابراهیمی ازندریانی - علی ماشاالله           ابروزن - حسن مراد آبگون - ایرج          اجاقی - تقی

اجاقی - محمود       احدنوری - منصور    احدی - احمدرضا     احدی - نبی الله

احمدبگی - یعقوب   احمده طالب - غلام حسین      احمدوند - نورمراد    احمدی - علی رضا

احمدی - مصطفی   احمدی - علی حیدر احمدی گلریز - اروج علی        آذرمی - سوگند

آرتیمانی - جعفر      آزمند - جعفر         اسدبیگی - ایرج       اسکندری - قدرت

اسماعیلی - حسن    افخمی راد - حسن   افراسیابی - رضا      افزا - رحیم

آقاربیع - قدرت الله   آقاصفری - حاجی    اقدامیان - حسین     اکبری - غلام رضا

اکبری نژاد - ولی الله             الهی - محمدباقر     امامی خواستان - جعفر           امیدفر - احمد

امیری عابد - ناصرالدین          امینی - ابوالقاسم     امینی - مسلم         ایوبی - حسین

بابائی - علی رضا     بابایی - محمد        بادپا همدانی - علی اکبر         باقری - یونس

باقری - امین الله     برقعی - سیداحمد    بشکیده - علی اصغر             بشیری - مهدی

بلوری - سیدعلی اصغر           بهرامی - داود         بهمنی - تقی         بیات - محمدمهدی

بیات - احمدرضا      بیات - جمشید        بیاتی - محمدرضا    پاشایی فاضل - مجتبی

پتکی - شیروده       پناهی - عباس        پورش همدانی - عباس          پورگورگیس رضائیه - ژرمن

پیش خورد - حمیدرضا           ترکاشوند - صادق    ترکاشوند - رضامراد ترکی - گل دوست

ترکی - داوود         تقوی ورکانه - علی تیموری - رضا        جباری - مهدی

جباریان - علی        جدایی - سیدحسین جریان - محمدعلی   جلال وند - مراد

جلوایی - مهدی      جلیلوند - ولی الله    جمور - بختیار        جمور - علی

جهانگیری رفیع - اسماعیل      جوادی شعار - مصطفی          چراغی - داوود        چیت سازیان - علی

حاتمی - محمد       حاتمی - حسن رضا حاج محمدیان - عباس           حبیبی - محمد

حسنی - امیر         حسنیان - محمدحسن           حسینی - سیدعباس حسینی - سیداحمد

حمزه لویی - غلام حسین       حمزه لویی - درویش مراد        حولکانی - شعبان     حیدری - یدالله

حیرتی - شعبان علی             خادم پر - حسین     خانجانی - مرتضی   خدابخشی - محمدابراهیم

خدابنده لو - شمس الله          خرم آبادی - طیب   خرم رودی - ابوالحسن           خزلی - حسین

خیامیان - پرویز       خیرقلی - علی        دارابی - قدرت الله   درفشی - محمدحسین

دهقانی - علی رضا   ربیعی - محمود      رجبی - تقی          رجبی - علی رضا

رحمتی - محمداسماعیل         رستمی - مسعود      رضایی - محمد       رضایی معتقد - حسن

رضی - بهمن         رضیئی - مجید       رفعت - عبدالصالح   رفعت جو - محمدرضا

رفعتی فهیم - زیادعلی           رفیعی - محمدعلی   رنجبر - علی قربان   رنجبران - علی اصغر

رنجبران - رضا       روح القدس - سیدنجم الدین     روح بخش - حسن   روزبهانی - محمدعلی

زارعی - اسدالله       زارعی - سلیمان      زارعی افروخته - سجادعلی      زحمت کش - عبدالکریم

زندوکیلی - شیما     زندوکیلی - شهرزاد   زیوری - غلام رضا   ساداتی - قاسم

ساکی - داریوش      سپهر - احمد          سجادی - مرتضی    سعادتی - محمدجعفر

سلطانی نگار - حسین علی      سلکی - عباس       سلگی - حیدر        سلگی - علی مراد

سلگی - کرم الله     سلیمانی - محمد     سلیمانی - علی قمر سلیمی کرامت - حسن

سوری - آیت الله     شاکری - یدالله       شالی - سعید          شاهنجرینی - محمود

شفاهی - اعظم       شکری - نادر         شکری پور - رضا     شکری موحد - اسماعیل

شمس - علی اصغر   شهبازی - غلام رضا             صابران فخر - اسماعیل          صارمی - کیا

صفایی - حسن       صفری - محمدرضا صلواتیان - مجید     صمدسلگی - علی

صوفی - حسن        ضرابیان - علی رضا ضیغمی - ناصر       طلوعی - سیدحسین

عابدینی - عبدالله     عابدینی نیا - منوچهر            عبادی - عباس       عبادی مصلح - مصطفی

عباسی - جعفر        عبدلی - جهان بخش            عراقچیان - محمد    عظیمی - محمدتقی

عظیمی - جان علی عقیل پور - یحیی    علاف چی - عباس علی بخشی - ذبیح الله

عنبری - صادق       عین آبادی - جعفر   عینعلی - محسن     غفاری - علی

فراهانی - محمدرضا فراهانی - مجید      فرجادی کوشا - حسین           فرجیان زاده - اکبر

فریادرس - علی      فضل علیان - محمود            قاسمی رنجبر - محمود          قدوسی - بهی الملوک

قراگزلو - محمدمهدی            قره تکین - عبدالله   قمری - حمید        قیصری - مطلّب

کاملی - محمدهادی             کاوندی - مصطفی   کبیری - اقدس       کشاورز - نبی الله

کشوری دلاور - حسین          کلاهی - رضا        کمندی - مسلم       کوروند - مرادقلی

کولیوند - فتح الله    کیانی - علی مردان کیانی - سیدحسین   کیانیان - عباس

گنج ورامین - جلیل گنجی - محمد       گودرزی - حجت الله             گودرزی - محمد

لیالیون - ماشاالله      مؤمنی - نورعلی      مازویی - محمدرضا مجیدی - مصیب

محجوب - محمدحسن          محمدی - جعفر      محمدی - ناصرعلی محمدی - منصور

محمدی - غلام رضا             مختاری - احمد      مختاری فر - حسین             مرادی - مصیب

مرادی کبیر - ابوالقاسم           مریانجی - مرتضی   مظاهری - حبیب الله            مظفر - حسن

معصومی - ابراهیم علی          معصومی - جعفر     ملکی - محمدحسین             موسوی - سیدرحیم

موسوی - سیدجلال موسوی - سیدجواد   مولوی - محمدرضا   میرزاجانی - سیدمنصور

میرزایی - حسین     میرزایی - مجتبی    نانکلی - ابراهیم      نباتی - سکینه

نجفی - محمد       نگهداری - رضا      نوروزی - رضا        نوری - حسن علی

نوریان - فرهاد        نیکومنظر - محمود   هژیری اکمل - عبدالله           وحدتی - شکرالله

وفایی زاده - محمد   یادگاری - حمدالله    یوسفی - مصطفی    یوسفی - صفرعلی

یوسفی - سیدصحبت الله        یونسی - صمد


بقیه در ادامه مطلب......ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای استان همدان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان زنجان

تعداد 138

 

تا بهمن 57

افشاری - قربانعلی    ایوانکی - برات علی بنده ای - بهجت     ترکی - نظام علی

جهان شاهی افشار - ناصر        حیدری - جلال      خدابنده لو - احمد    رهبری - حبیب

شکیبا - ابوالقاسم     علی اکبری - علی اشرف        غنیمتی - خدمت علی           محبی - علی

میرزایی - پرویز       نوروزی مقدم - خلیل

 

ترورهای منافقین

آقامیری زنجانی - سیداحمد     شهریاری - مجید

 

دفاع مقدس

اجاقلو - عباس        اجاقلو - ناصر         اجاقلو - طاهر         احدی - حمید

احمدی - احمد       اسفاری - سعید       اسکندری - بهمن    اسماعیلی - سهراب

اسماعیلی - ثریا       اشتری - محمدناصر اشرفی - اصغر        اصغری - ابراهیم

افشاری - عبادالله     امینی - محمود       آهومند - مجید       اوچاغی - قشم علی

باقری - محمدحسن باقری - حسن        برزگری - آقام علی   بسطامیان - اصغر

بسطامیان - عبدالله   بیات - محمدباقر     بیات - قامت          بیات - قربان علی

بیات - جواد           پارسا - محمدمسعود پاکداد - ابوالفضل     پیرمحمدی - مهدی

تجلی - محمدحسین             ترابی - سیدعلی رضا             تنها - محمدحسین   ثابت قدم - عظیم

جان نثار - کمال الدین           جزمطلبی - محمد    جعفری - صفی الله جعفری - ابوذر

جعفریان - نازی      جلیلی - مختار       چوپانی - جواد        حامدی - احمد

حبیبی - محمدحسین            حبیبی - جمال       حسنی - مسعود      حسینی - سیدفخرالدین

حیدری - میکائیل    حیدری - بهرام علی             حیدری - اسدالله     خدامرادی - ابوالفضل

خلیلی - ناصر         رحیمی - صفرعلی   رستم خانی - میرزاعلی          رضاوند - مقتدا

روحانی نژاد(حجت الاسلام) - محمد       روغنی زنجانی - ودود           زلف خانی - رضا     زمانی بشرزاد - حسین

ستاری اوشتین - رسول          سرداری - مشهود     سعادتی خمسه - اکبر            سلمانی ماهینی - سیف الله

سلیمی - قربان علی سهرابی - محمود     شفائی - غلام حسین            شکوری - روح الله

شهبازی - ناصر       صادقی - سیدهادی   صبوری - حبیب الله             صدرمحمدی - عبدالحسین

صدری - علی        صلاحی مقدم - جعفر            صنعت کار - مصطفی           طارمی - رجب علی

عابدی - ناصر        عابدینی - فضل الله عباسی - علی اکبر   عبدی - احمد

عزیزخانی - موسی    عسگرآوندی - محمد             علیمردانی - رفعت الله           فتح اللهی - محمدباقر

قاضی لو - سیدقدیر   قربانی - یوسف       قربانی - فرمان علی قره جه لو - رسول

قشمی - کمال        کلانتری - معرفت   گنج خانلو - ناصر     محمدی - عباس

محمدی - زین العابدین          محمدی - یعقوب علی           محمدی - اسرافیل   محمدیان - اصغر

مرادی - جمال        معروف خانی - یاور ملک محمدی - محمدحسین    منصوری - اکبر

مهدی رضایی خمسه - رضا     موسوی - سیدمکارم ناصحی منفرد - محمود          ناودل - حسن

نظری - مجتبی      نقدی - علی اصغر    نوری - ابوالفضل     ولیی - مصطفی

یارقلی - حکمت الله یگانه فرد - علی اکبر             یوسفی - احمد

 

بین الملل

باقری - اباصلت

 

جانبازان شهید

نوروزی - حسین

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

آقامیری - سیدمجتبی            آقامیری - سیداحمد بیات - جواد           جان محمدی - محمدشریف

سعیدی - حبیب الله صادقی - حمید       عرب قشقایی - کریم             علی محمدی - حسین

فتحی - محمدرضا

 

حین انجام مأموریت

ابوبصیری - مجید    فروزنده - رحمان

 

مبارزه با مواد مخدر

بهرامی - ولی الله     کابلی - رمضان

طبقه بندی: شهدای استان زنجان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان قزوین

تعداد 91

 

تا بهمن 57

آجرلو - عبدالله        ارشاد - علی اکبر     رجب علی - حسین سالماری - فرج الله

صفی صمغ آبادی - کیان        طاهرخانی - عبدالله کشاورزمهر - سیروس            محمدخانی غیاثوند - یحیی

ممتازآزاد - ابوالحسن             میهن دوست - علی وکیلی - سعید        یوسفی دارانی - کوروش

 

ترورهای منافقین

افضلی موسوی - سیدمجتبی    رجایی - محمدعلی   شیخ - کامران        فلاح شورشانی - علی اکبر

مالک - محمداسماعیل

 

دفاع مقدس

احسانی نژاد - حسن احمدی - عباس      احمدی خونانی - رحیم          آخوندی - احمد

آخوندی - قنبر        آذربایجانی - اکبر     آرام - سعید           آشوری - غلام حسین

آشوری - حسن       افشاری مطلق - علی اکبر       اکبری زیارانی - غلام حسن     الهی - رحیم

امام جمعه شهیدی - محمدسعید            انصاریان - هادی     اینانلو - سبزعلی      بابایی - عباس

باقری - صیاد         بحری - اسماعیل    بختیاری - نصرالله   بکش لو - رجب علی

پرویز - محمدحسن   پرویز - مسعود        تاجبندان - علی اکبر             توسلی - محمود

جلیلوندشیرخانی - علی           حاجی پور - محمد   حاجی شفیعی ها - مجید        حدادی - حسین

حسن نژادسالکی - حسین        حسینی - سیدمجتبی            حسینی - سیداسماعیل           حسینی - سیدحسین

حمیدی زاده - علی حیدرخانی - نصرالله خمسه - محمدابراهیم            دائی دائی - مجید

زرآبادی - قدرت الله             زمانی - حسن        زنگنه - شیرین       سعیدی - چنگیز

سلطانی - علی        شفیعی ها - محمد   شلویری - جعفر       شیری - روح الله

صباغ زیاراتی - محمدرضا       طاهرخانی - رضا     ظاهری - فخری      عبدالله بگلو - حبیب

علمی - سیدباقر      علیجانی - یدالله      قدیانی - علی محمد             قدیری - نیمتاج

قدیری - حدیقه       کشاورزصیفی - عزت الله        کشتکارمیروجی - رضا           لشکری - حکمت الله

لشگری - رضا        محمدی - نبی الله   مصطفی - نصرت الله            معروف خانی - محرم علی

مقدم سلیمی - حسین            ملایی - علی اکبر    مهدی زاده - اکبر    مومنی - باب الله

نصیری - صفی الله هاشمی یانسی - منوچهر         ولی حصاری - عبدالله           یعقوب نیا - علی

یوسفی - باقر

 

 

جانبازان شهید

لشکری - حسین

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

خانی غیاثوند - آقامحمد         شقاقی - حمید        صادقی - عقیل

 

 

مبارزه با مواد مخدر

ابراهیمی پور - جعفر

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان گیلان

تعداد 372

 

تا بهمن 57

احمدی احمدسرایی - خسرو      اسماعیل زاده مقدم - حسین    امینایی - فرهاد       بابایی پور لنگرودی - محمدرضا

بدرطالع - سیدمحمدعلی         برزو - بهزاد           تابان شمال - محمود             جنگلی(میرزا کوچک خان) - یونس

جواهری - کیومرث   حسینی آغوزبنی - سیدیونس    خشک بیجاری - علی           خور سندی - رضاقلی

درگاهی - ادهم       درویش زاده کلیشمی - ناصر    رضا قلی نیا - نادر    رمضان پورکماچالی - علی

رودباری - سیدیونس             زادقناد - ناصر        سجاسی - حمید      سلمانی - محمدمهرزاد

سندیانی - عباس     سیدی نژاد - سیدیوسف          شکرگزار - محرم علی            شکرگزار برمچی - شهمیر

صابرهمیشگی - محمدرضا       عظیم داوری - غلام رضا        غلامی سیاه پیرانی - حسن      فروزنده - سیدحسن

قاسمی نژاد علی آبادی - سیدجبار           مهدویان - اسماعیل مولاوردیخانی - محمدرضا       میهن پور - محمدرضا

نبویان - میرکاظم     نرژا - بانو             وصال آزاد - نقی

 

ترورهای منافقین

افتخاری - حسین    انصاری - علی        انکشافی - پرویز      ریاضی - محمدعزیز

زبانبر - کاسگل       سلمانی آرمیده - بیژن            عبدالکریمی - سیف الله          عضدی - حسن

کریمی - ابوالحسن   مرحبا - یوسف        نورانی - علی رضا    نوری - سیده انیس

 

دفاع مقدس

ابراهیم زاده - اکبر    ابراهیمی - محمدرضا            آپرویز - رجب علی   اتقیاء - سیدعبدالکریم

اتقیاء - سیدعبدالکریم            احتشامی - وحیدرضا             احمدی - اکبر        احمدیان دیلمی - حمید

اخترشمار - هاشم     آذرارجمند - محمود آذرزرتشت - کریم    ارمغان یکتایی - هادی

اسحاقی - سیدمحمد             اسماعیل پور - اقبال اشجعی - فریبرز      اصغری خواه - محمد

اصغری لسکوکلایه - کمال      اعلائی - کیومرث    آفری - ربیع          آقاجانی - احمد

اکبرنژاد - علی        آل ابراهیم - ناصر    آلیانی - سعید         امانی سندی - اسماعیل

املاکی - حسین     امیری - رامین        انصاری - مجتبی    آهنی - شاهپور

بائوج لاهوتی - ایرج بائوج لاهوتی - فرهاد             بابایی چافی - محمد             بادوام - سیدیحیی

باستانی شعار - محمدرضا        بالواسه - شاهنور      بامروت - غلام رضا بانکی گیلانی - آسیه

بدخشان ظهوری - محمدحسین             بزرگی راد - سعید    بشری قدیم طبع - حسین       بقائی - حامد

بکایی - مرتضی      بلوکی - جبار         بهبودی - رضا        بهروزنرگسی - ابراهیم

بی نیاز - علی جان   بیکتن - علی         پادگان - اسماعیل    پارسه - شاهپور

پاکاری - اسدالله      پورابراهیم کلشتری - یونس      پورحنیفه - ایوب      پورخوش سعادت - ایوب

پورشایگان - محمدمهدی        پورطاعتی - محمد   پورقلی - تراب        پورنصیری - عظیم

پیشگاه هادیان - احمد            پیوندی معاف - اسدالله           تفاوت - نصر الله     توپا - اکبر

توسلی - محمدرضا   توفیقی - هادی       تیغ نورد - جعفر      ثابتی کتیک لاهیجان - اسماعیل

جعفری - جان علی جعفری - نقی        جلالیان - ابوعلی سینا           جماعتی - ناصر

جمالی - تقی         جوانبخت - حسین   چابک منش - محمدتقی        حاجی خانی رودسری - اسدالله

حامدی - محمدرضا حبیبی پور - محمد   حجت انصاری - حمزه           حدادنژاد - طاهره

حسن پور - عباس    حسنی نژادفومن - مصطفی      حسینیان - قاسم      حصاری - نرگس

حق وردیان - داود    حق دوست - جمشید            حقیقی - علی اصغر حلوایی - کامران

حمزه رفعتی - مهرداد            حیدری - داود        خجسته فشالمی - انوشه         خداشناس املش - فرنوش

خرسندی - سیدسعید             خسروپور - نادر       خلوص دهقان پور - علی رضا   خلیلی مقدم - بهروز

خوش سیرت - مهدی            خوش سیرت - رضا داداشی - ابوالحسن   دانا - علی رضا

درنگیده - سیدحسین            دروش رحیم آبادی - مصطفی دژم خوی - محمدمهدی         دهقان - نجات علی

دولتی - یعقوب       دیانت پور - جمشید دیدگانی - محمدرستم            دیلمانی زاده - غلام رضا

ذوقی - ایوب          رئوف حسن کیاده - یوسف      رادقصبه - جابر       ربیعی رودسری - غلام رضا

رجبی مقدم - حمید رحمانی - اردشیر     رحیم زاده - ذکریا    رزاقی لنگرودی - وحید

رضوان خواه گل سفیدی - حسن            رضوانی - ابراهیم     رضوی - سیدحسن   رمضان نیا - خلیل

رنجبر - ولی الله      رنجی - حسین       رهبردلیر - فرهاد زاهد نخجیری - فرهاد

زحمت کش - مجید             زحمت کش کوشالی - علی      زرجو - فرهاد         زین العابدین پور - قنبرعلی

سادات کیایی - سیداحمد         ساغری - بهرام علی ساغری - کامران     سرپناه سورکوهی - تقی

سعیدی - غلام رضا سلطانی فشکانی - محمدتقی    سلیمانی - بهرام      سلیمی اسطلکی - آگل

سید محمدی - سید نعمت الله سیدآقایی - سیدموسی            سیدآموزنده - سیدموسی         شارمی - میرمحمداسماعیل

شاقلانی لور - رمضان            شاهین - محمدباقر   شریفی پور - مهدی شعبانی سرخنی - محمدجواد

شعبانی گلدیانی - قاسم          شعبانی نژاد - حسن شفائیه - حسین      شفقی - علی

شفیعی - سیدصادق شفیعی - سیدحبیب الله          شمسی پور - محمد شیخی فتیده - یعقوب

شیرازی - قسمت     شیرزاد - محسن      شیرعلی نیا - قاسم   صدیقی - عظیم

صفرپور - احمد       صفرپور - حسین     صفرپورلیما - فیض الله          صفری - حسین

صمدی پور - محمدمهدی       صمیمی - اکبر        صنایع پرکار - رمضان            صنایع پرکار - نقی

صنعتی دافچاهی - حمیدرضا    صورتی - محمد      صورتی - غلام حسین           صیاد - سعید

ضمیرایی چوکایی - اسماعیل    ضمیریان - محمدحسن          ضیائی حلیمه جانی - محرم     طالبی - ابراهیم

طاهری رودسری - سیدهادی    عاشوری نژاد - ابراهیم           عاطفی نشروکلی - اکبر          عالمی - حسین

عباس زاده - خاتمه عبدحق - محمدجواد             عرفانی نوزاد رودپشتی - مظفر عطارد - رضا

عفیفی ثابت - سعید علوی املشی - سیدمصطفی     علی پور - حجت     علی زاده - محمد

علی زاده رستگار - شهرام       علیجانی رودسری - اسفندیار    عین الله زاده - اردشیر           غزنوی - محمدرضا

غلامی - منوچهر     غمگسار - احمد      فاتحی - بهمن       فرخ - صفرعلی

فردی نمکرانی - فتح علی       فرزانه - حسین       فهیمی - یحیی       قاسمی - وهاب

قاسمیان گل سفیدی - حجت الله           قبادی - غلام رضا   قدیری اصل - سیدمصطفی      قربان پورگالش زمین - علی

قربانی - جمشید      قربانی - محمدرضا   قربانی واقعی - کیومرث          قلی پور - یدالله

قلی زاده - مهدی    قنبرزاده پورپایه بستی - ابراهیم قنبری - عباس       کاشی - محمدرضا

کاظمی سلیمی - علی            کریم بخش - مسلم کشاورز - ابراهیم     کیائی وشکی - خسرو

گرامی - مرتضی      گل آور - بهرام       گل پور - جبار        گلستانی - محمدتقی

گلناز - احمد          لاچینی - قربان علی             محافظت کار - رحیم            محبی - امیر

محبی کجیدی - حسین         محسن پورگیلده - محمدحسین             محسنی - نصرالله    محمدبیگلو - هرمز

محمدحسینی - بهروز            محمدنژادجعفرآبادی - سیدمحمد            محمدنیا - هانی      محمدی پور - فریبرز

محمودی - سیدجواد             مرآت حقی - مجید مرادی پور - قاسم    مرادی رودپشتی - حمیدرضا

مرتضی زاده درستکار - مجید   مسعودپی - داور      مشخ - محمود        مصیبی - مریم

معین - حسن         مغیثی - سیدمحمدتقی           ملایی - محمدباقر   ملایی جفرودی - رحمت

مهربان - جواد        موافق - محمود      موسوی - سیدجواد   موسوی احمدی - میرحسن
محمد جوادی امجد (ورزلی)

بقیه ادامه مطلب.....ادامه مطلب

طبقه بندی: شهدای استان گیلان، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد

 

شهدای استان اردبیل

تعداد 281

 

تا بهمن 57

اسکندرزاده - اکبر    الهی سعید خانلو - زلف علی     بهاری قلعه جویی - سرخوش    پور سیف الهی - فرامرز

حسن پور - صاحب علی         حسین پور - حسن   حسین زاده - زینب خلیل آبادی - رسول

رضامؤذن - عزیزالله زرین قبایی - سخاوت            ساجدی - سخاوت    سیدرحیمی نیارق - سیده نازیلا

شریعت - شیراوغلان             شهسوارگیلوانی - نازعلی         صداقت - بهزاد       عبداللهی امین آبادلو - وحی الله

عبدی - احمد         عظیمی - رضا        لطفی افشار - نصرالله            مروتی قره - حمیده

ورامشی ابلی - ارشد وطن دوست - رشید

 

ترورهای منافقین

پیرزاده - ابوالفضل    موسوی - سیدرسول

 

دفاع مقدس

ابراهیم پور - سلطان علی        ابراهیم پور - رضا     ابراهیمی - خسرو     ابراهیمی نیاری - ابراهیم

اجاقی - حسین       احدی - عوض        احسان کلخوران - غلام         احمدی - احمد

احمدی خیاوی - احمد           احمدی گرده - عزیز احمدی مندجین - سعادت       احمدی هادی - سیف الله

احمدیان آذرخیاوی - مرسل      آذروش - حسن       ارادتی - صمد         آزادی آقچه کند - چوپان

اسدی - خداکریم     اسدی - طهماسب    اسدی بیله درق - طاهر          اسفندیاری - عباس

اسماعیل زاده - یونس            اطهرنیار - میرداود    اعتباریان - حسن     آفتابی - علی

آقابالازاده - رحمان   اکباتانی - حسین     اکبری - یونس       اکبری - سیدمحمد

آل جعفر - محمدعلی            امانی - سلطان علی انصاری - غفور       اورنگ - اکبر

ایران دخت - نصرت علی        ایرانی - سلمان        ایرانی - حجت        ایرانی - امید

بابازاده - ایرج         بابازاده - رجب       باقی - محرم         بالامیرزایی - عظیم

بدیری - هاشم        برزگر - شاپور         بشیری رز - علی     بلادی قناد - عبدالکریم

بنی هاشمی - سیدمیرمحمود    بهلولی - مالک        پاداشی - بیان الله    پرش - حسین

پروری - میکائبل     پستی (پستچی) - عمران        پناهی شاه نشین - اسحاق       پورابوالقاسم - شیدا

پوراسماعیل خیاوی - برات علی             پورالیاس - رحیم     پورتقی - علی مردان             پوریان ساری بگلر - باقر

پیله ورعبادی - جعفر            پیمانی - بهبود        ترقی - هوشنگ      تزوال - هاشم

تقاعدی - برات علی تقوی - عارف        توحیدی - عوض     تورجی - عظیم

توکلی - حیدر        جاوید - سعید         جدی اردبیلی - غفور             جعفرزاده - صاحب علی

جعفری - توکل       جلیل زاده کلخوران - محمدعلی            جمالی - اعظم        جهازی - جعفر

جهان شاهی - عسگر             جودی - نورعلی      حاتمی - فریدون      حامدی - فیض الله

حبیب نژاد - قاسم    حجازی - مجتبی    حجازی - مصطفی   حجتی - سیدهاشم

حریری - صالح       حسنی ثوقی - کریم حسین اوغلی خیاوی - رحمان   حسینی - هالک

حسینی - سجاد      حسینی اسد - خیرالله            حلیمی اصل - شفیع             حمیدی ایرنجی - بایرام

حیاتی - صاحب علی             حیدری - نازبالا      خدایاری - شکوفه    خدنگی - محمد

خراسانی - سید جعفر             خلفی زاده - شاپور   خوب دل - ابراهیم   خوش روزی - سید جعفر

درجزی استکه - محبوب         دولتی - سمیع الله    دیرین - نادر          ذاکر - ضیاء الدین

رجبی - خدمت علی             رجبی - محبوب      رجبی خان قشلاقی - میکائیل رحیمی - محمدرضا

رسولی تدین - نعمت             رضازاده - قدرت الله             رضایی نیا - نصیر    رضوی - سیدرضی

رنجبراسدی - رحمان            زارع ولی محمدی - کریم       زکی پور - رحمت الله            ساویز - حسن

سبزعلی پور - مالک سبلانی - خوب علی             سرداری مقدم - ابراهیم          سرمست زاده - سیدمیرطاهر

سعادتمند - حسین    سقایی - برات         سلمان اوغلی خیاوی - التفات    سلمانی قاسم زادگان - حسن

سلیم زاده - حمزه    سلیمی - حسین      سلیمی - برات        سلیمی - بندعلی

سیدکاظمی اردبیلی - میریوسف شجری - مهدی      شعبانی شیران - جهان           شهابی - نعمت

شهبازی - اروج       شیری - محمد       شیرین چهره - ابراهیم           صالحی - عسگر

صالحی خشکه رود - داوود      صدق زاده - نادر     صمدی خوشخو - جعفر          صوفی - ناصرعلی

ضرغام - علیار        طالب العلم - محمدرضا          طالبی - کمال        طحان - رحیم

طهماسبی پور - جعفر            طهماسبی زاده - عین الادب     عالم راثی - مسعود   عالی زاده - احمد

عباس زاده - هدایت عباسی قلعه جوق - منوچهر     عبدی - محمود      عرش نشین - عقیل

عزیزی - مجتبی     عظیمی گل تپه - یعقوب علی   علی پور - علی       علی زاده شال - عبدالرسول

علی زاده نیاری - اصلان        عیسی نژاد - سیاوش             غیاثی - فیروز        فتحی - محمدرحیم

فتحی زاده - میکائیل            فخرزاده - مرتضی    فخیمی - یوسف علی            فرجی سیدبیگلو - میرعلی

فرخی - انور          فرهمند - اسدالله      فرهمندفر - اسدالله   فضابخشی - عباس

فلاح - اسد           فیض الهی آذر - عباس علی    قادری نیری - طهماسب         قاسمی - کرامت

قانع - احمد           قلی زاده - محمدعلی            قهرمانی - احمد      قهرمانی یل دگرمانی - علاءالدین

کاظمی وند - عبدالخالق         کریمی - نظر         کریمی - عشق علی کریمی جبه دار - نوروز

کشفی مقدم - میکائیل          کهن پور - حسن قلی            گل محمدی - موسی            گنجگاهی - حسین

مؤتمن کولان کوه - سیروس    محبی - علی         محدث خلخالی - سیدعباس     محسنی - جاوید

محمدپوراردی - علی             محمدپورفعله - هوشنگ         محمدزاده - بنام علی            محمدزاده - عادل

محمدزاده - محمد   محمدزاده تولون - ایاز            محمدزاده ننه کران - بهمن     محمدی - مجید

محمدی - مصطفی محمدیان - رئوف علی           محمودی - سیدمسیح            مرادزاده - مرتضی

مرادی - مهدی       معیت - خداوردی    ملک پور - غلام حسین         ممدوحی(حجت الاسلام) - محمدتقی

مهری - ایرج          موسی زاده - علی صفا           میر - محمد          میرمحمدی - مصطفی

میریوسفی عطائی - سیدمحمدجعفر         میکائیلی - اسماعیل نادعلی زاده - غلام حسین      ندرتی - داوود

نریمانی - داود        نظری یاجلو - حضرت قلی       نعمتی آذرکیگلو - رشید          نفیسی - حسین

نوروزی - محمدعظیم           نوری راد - ارشد      نوکی - رحمان       نیک جو - اباصلت

هاشمی - عزیز        هجران - عظیم       هجرتی - احمد       همرنگ - عمران

هنرورنمین - رضا    واحدی - رحیم       یسری - داور          یعقوبی - شاهپور

یعقوبی - ابوالفضل   یوسفی سادات - میرعلی

 

بین الملل

سلیمان شاهی - حافظه

 

جانبازان شهید

اسکندری - بایرام علی           سیدخلیل اللهی - سیدطه        عزیززاده - عزیز       متخصص - شبنم

 

 

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

اسدی شریف - بهاالدین          البرز - جعفر          امامی - اکبر          امامی نمینی - محمدرضا

ایران نژاد - عبدالله   پاشازاده - حمید      پورمحمدتقی - جابر جعفرپور - حسن قلی

خیرآبادی - محمد    رحمانی اندبیلی - سیدموسی     زندی زند - صدق علی          فتح علی زاده - حسین

فرجی ترک - کیان   قزلی - محبت        مکنونی نژاد - یحیی             نظرزاده - لطیف

ولی زاده خواجه بلاغ - کمال    یاری زاده - کلام الله

 

حین انجام مأموریت

حقی ینگچه - علی دادمان - رحمان      صادقی - عیوض     مهدی نیا - عیسی

واحدی - منصور

 

مبارزه با مواد مخدر

پناهی - اسماعیل     پورحسن - اقبال      معینی - محمود

طبقه بندی: شهدای استان اردبیل، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط . مارد
(تعداد کل صفحات:43)      ...   15   16   17   18   19   20   21   ...  
  • کد نمایش افراد آنلاین